Coordinating a networked process in a turbulent environment - A case study in aviation industry

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2009
Major/Subject
Telecommunications management
Mcode
T-124
Degree programme
Informaatioverkostojen tutkinto-ohjelma
Language
en
Pages
86
Series
Abstract
Nykyisin organisaatiot pyrkivät tuottamaan arvoa asiakkailleen ja vastaamaan muuttuvan liiketoimintaympäristön haasteisiin verkottumalla. Tämä verkottuminen aiheuttaa koordinointiongelmia verkon jäsenten välille. Tämän diplomityön tarkoitus on soveltaa koordinoinnin teorioita kontekstiin, jossa verkottunut liiketoimintaprosessi toimii turbulentissa ympäristössä. Tutkimuksessa käytetty aineisto on kerätty prosessinkehitysprojektista, josta osa toteutettiin SimLabTM-prosessinkehitysmenetelmän avulla. Tutkimus on osallistava toimintatutkimus, jossa käytetään konstruktiivista tutkimusotetta. Aiemman teorian perusteella muodostetaan teoriakehys, jota testataan ja kehitetään empiirisen tutkimuksen perusteella. Teoriakehys kuvailee koordinoinnin haasteita ja ratkaisuja, joita verkottunut liiketoimintaprosessi kohtaa dynaamisessa ympäristössä. Verkottuneen prosessin koordinoinnin haasteet voidaan luokitella prosessin työnkulku-, informaatio-, päätös- ja toimijarakenteesta johtuviin haasteisiin. Tärkein koordinoinnin keino on prosessin omistavan yksikön perustaminen, mitä voidaan pitää lateraalisena koordinointina. Myös muita koordinoinnin keinoja tarvitaan. Tämä tutkimus on koordinoinnin ja teorioiden soveltamista uuteen kontekstiin. Se täsmentää koordinoinnin haasteita ja ratkaisuja tässä kontekstissa.
Description
Supervisor
Smeds, Riitta
Thesis advisor
Jaatinen, Miia
Keywords
coordination, koordinointi, networks, liiketoimintaverkot, business nets, prosessi, process
Other note
Citation