The use of simulation software in the design of roll forming sequences

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2005
Major/Subject
Koneensuunnitteluoppi
Mcode
Kon-41
Degree programme
Language
fi
Pages
68
Series
Abstract
Tässä työssä tutkittiin rullamuovauksen vaiheistuksen suunnittelun apuvälineenä käytettävän Copra-DTM simulointiohjelmiston käytettävyyttä, ja sen tulosten luotettavuutta. Teoriaosassa selvitettiin perustietoja rullamuovauksesta ja rullamuovauksen vaiheistuksen suunnittelusta sekä esitettiin kirjallisuudesta löytyviä laskentamenetelmiä muovausparametreille ja aihion leveyden laskentaan. Tutkimukset tehtiin vertaamalla simulointituloksia kirjallisuudessa esitettyihin laskentamenetelmiin, toisen simulointiohjelmiston tuloksiin ja koeajoissa muovattuihin näytekappaleisiin. Tämän lisäksi ohjelmaa käytettiin työn aikana valmistetun rullamuovauskoneen vaiheistuksen suunnitteluun. Näytekappaleet on muovattu Rollsett-Machine Oy:ssä vuosina 2002-2005. Työn aikana suunniteltu rullamuovauskone valmistettiin ja koeajot suoritettiin myös Rollsett-Machine Oy:n tiloissa. Simulointiohjelman laskenta on paikoin epäluotettavaa, eikä laskentamenetelmien tuloksista näiden vertailujen perusteella saa merkittävästi tarkempia tuloksia. Ohjelmistossa on kuitenkin paljon vaiheistuksen suunnittelua helpottavia ominaisuuksia, kuten automaattinen aukilevitys ja saman profiilin muovauksen simuloinnit erilaisilla vaiheistuksilla ovat kuitenkin vertailukelpoisia vaikka tulokset eivät aina olisikaan absoluuttisen oikeita.
Description
Supervisor
Pietola, Matti
Thesis advisor
Niskanen, Tuomo
Keywords
Other note
Citation