Multi-attribute decision analysis for flood risk management

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2007
Major/Subject
Vesitalous ja vesirakennus
Mcode
Yhd-12
Degree programme
Language
fi
Pages
133
Series
Abstract
Tulvariskien hallinta muodostaa yhden osa-alueen kokonaisvaltaisessa valuma-alueen vesitalouden hallinnassa. Tulvariskien hallinnan suunnittelu on moniulotteinen kokonaisuus, jossa tulvien aiheuttamia haitallisia vaikutuksia pyritään vähentämään kokonaisuuden kannalta parhaalla mahdollisella tavalla. Suunnittelussa pyritään sovittamaan yhteen prosessin eri vaiheet ja erityyppiset menetelmät ennaltaehkäisevistä keinoista aina tulvan jälkeiseen vahinkojen korjaamiseen. Tässä työssä on kirjallisuusselvityksen avulla kartoitettu Suomen sekä seitsemän Euroopan ja Pohjois-Amerikan maan tulvariskien hallinnan käytäntöjä ja toimintatapoja sekä siihen liittyvän tutkimuksen aiheita. Päätösanalyyttista lähestymistapaa on sovellettu keskeisten tulvariskien hallinnan tavoitteiden tunnistamiseen ja jäsentelyyn Euroopan tasolla. Monitavoitearvioinnin menetelmiin kuuluvaa arvoperustaista jäsentelyä on sovellettutulvariskien hallintaa ja siihen liittyvää suunnitteluprosessia koskevien tavoitteiden tunnistamiseen ja erittelyyn. Arvopuuanalyysiä on puolestaan hyödynnetty tulvariskien hallinnan menetelmien vertailuun ja valintaan liittyvien tavoitteiden jäsentämisessä. Tuloksista havaitaan, että suunnittelutilanteeseen liittyy monia, osin ristiriitaisiakin tavoitteita, joita kaikkia ei voida toteuttaa samanaikaisesti. Päätöksentekijänä tai useiden päätöksentekijöiden muodostamalla ryhmällä onkin tärkeä rooli tavoitteiden välisten suhteellisten tärkeyspainojen määrittelyssä, sillä tavoitteiden painoarvot vaikuttavat siihen, mikä vaihtoehto tarkastelussa näyttäytyy parhaana. Tästä syystä on tärkeää, että vaihtoehtoisten menetelmien vertailu ja valinta tapahtuvat vuorovaikutteisessa suunnitteluprosessissa, johon kaikilla keskeisillä asianosaistahoilla on mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa. Tulvariskien hallintaan liittyy monia erityyppisiä tavoitteita, joiden tunnistaminen ja jäsentely tukevat kokonaisvaltaista lähestymistapaa suunnittelussa ja mahdollistavat erimitallisten tavoitteiden keskinäisen vertailun menetelmien valinnassa. Tässä työssä on tunnistettu tilanteita, joissa monitavoitearviointia soveltamalla voidaan parantaa tulvariskien hallinnan suunnittelua. Näitä ovat mm. kohdekohtaisten tavoitteiden tarkentaminen, niiden painottaminen ja tietojen saatavuuden arviointi. Jatkossa menettelyä olisi tarkennettava esimerkkikohteessa, jotta monitavoitteinen arvioinnin vaativuudesta ja systemaattisen tarkastelutavan soveltuvuudesta tulvariskien hallinnan suunnitteluun saataisiin parempi käsitys.
Description
Supervisor
Vakkilainen, Pertti
Thesis advisor
Keto, Antton
Keywords
flood risk management, tulvariskien hallinta, integrated water resources management, vesitalouden hallinta, decision analysis, päätösanalyysi, value tree analysis, arvopuuanalyysi, value focused thinking, arvoperustainen jäsentely
Other note
Citation