VR ja rautateiden tavaraliikenteen kilpailun käynnistyminen Suomessa

dc.contributorAalto-yliopistofi
dc.contributorAalto Universityen
dc.contributor.authorSirola, Markku
dc.contributor.departmentMarkkinoinnin laitosfi
dc.contributor.departmentDepartment of Marketingen
dc.contributor.schoolKauppakorkeakoulufi
dc.contributor.schoolSchool of Businessen
dc.date.accessioned2016-11-01T11:20:31Z
dc.date.available2016-11-01T11:20:31Z
dc.date.dateaccepted2016-09-08
dc.date.issued2016
dc.description.abstractRautateillä on meneillään kilpailun vapautumisen aikakausi. EU on 1990-luvulta lähtien aktiivisesti pyrkinyt avaamaan ja edistämään kilpailua rautateillä. Suomen kansallinen rautateiden tavaraliikenne avattiin kilpailulle 1.1.2007. Tutkimuksessa arvioidaan kilpailuedellytyksiä ja niiden toteutumista rautateiden tavaraliikenteessä ja kilpailun yhteiskunnallisia vaikutuksia Suomessa. Kilpailun avautuminen mahdollisti uusien rautatieyritysten pääsyn kuljetusmarkkinoille Suomen rautatietavaraliikenteessä. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, miksi kilpailun avautuminen ei ole kuitenkaan johtanut kilpailun käynnistymiseen kuten odotettiin eikä markkinoiden murrosta valtion rataverkolla ole tapahtunut. Tutkimus on jatkoa Miika Mäkitalon tutkimukselle vuodelta 2007 markkinoilletulosta ja markkinoiden muutoksesta Suomen rautateiden kansallisen tavaraliikenteen avautuessa kilpailulle. Tutkimuksessa kuvataan markkinoilletuloa ja kilpailun käynnistymisen keskeisimpiä vaiheita sekä esitetään ratkaisuja kilpailun edistämiseksi Suomessa Euroopan komission näkemyksen mukaisesti. Rautateitä on perinteisesti pidetty luonnollisena monopolina. Uudessa markkinatilanteessa Suomen rautatiemarkkinoille syntyvä kilpailu kehittää ja tehostaa rautatieyritysten toimintoja. Rautatiekuljetukset ovat kiinteä osa nykyaikaisen teollisuuden logistisia prosesseja. Suomen perusteollisuus tulee todennäköisesti kilpailuttamaan suurimmat tavaravirtansa. Tutkimusmetodina käytetään vertailevaa kvalitatiivista tutkimustapaa ja haastattelututkimusta. Tutkimuksen aineisto muodostuu 19 hengen asiantuntijaryhmän teema- ja lehtihaastatteluista. Haastattelut tehtiin markkinoilletulon, markkinoilta poistumisen ja niihin liittyvien esteiden sekä rautatieliikenteen toimintaympäristön teoriakehikon perusteella vuosina 2013-2015. Aineiston analyysissa käytetään kvalitatiivista sisällön analyysia aineistolähtöisesti ja toiminta-analyyttista tutkimusotetta. Tutkimuksessa hyödynnetään resurssi- ja markkinapohjaisen näkemyksen teoriaa (RBV), PESTEL-analyysia ja Porterin (1980) kilpailuoppia sekä aikaisempaa alan tutkimusta. Tutkimuksen mukaan markkinoilletulon ja kilpailun käynnistymisen merkittävimmät esteet ovat Suomen teollisuustuotannon vuodesta 2008 saakka jatkunut stagnaatio, Suomen linjan poikkeaminen kilpailun vapauttamisessa EU:n näkemyksestä, suuret kiinteät kustannukset sekä markkinoita hallitsevan yrityksen määräävä markkina-asema. Muita kilpailun käynnistymistä hidastavia tekijöitä ovat markkinoilletuloajan pituus, investoinnit Suomeen soveltuvaan kalustoon, käyttöpalveluihin pääsy, koulutetun työvoiman saatavuus, ratakapasiteetin jako-ongelmat sekä kalustomarkkinoiden toimimattomuus, joiden osalta tutkimuksen havainnot tukevat Mäkitalon (2007) tutkimuksen tuloksia. Kilpailua edistätäviä tekijöitä tutkimuksen mukaan ovat digitalisaatio, Venäjän yhdysliikenteen vapautuminen ja muutokset valtion omistajaohjauspolitiikassa. Liikenneviraston, poliittisten päättäjien ja VR-Yhtymän välille tulee muodostaa selvä raja, jotta koko rautatiesektorin toiminta olisi tasapuolista kaikkia rautatieyrityksiä kohtaan. Tutkimuksen merkittävin tieteellinen kontribuutio on, että VR on monopoliasemassa voinut valvoa tuotannossa tarvittavia resursseja ja siten sillä on ollut suurtuotannon kustannusetujen tuoma vahva suoja alalle pyrkiviä yrityksiä kohtaan. Valtio-omistaja haluaa pitää kansantaloudellisesti ja strategisesti merkittävän VR:n ainakin jossain määrin julkisessa valvonnassa. Valtiovalta voi päätöksillään rajoittaa tai estää kokonaan pääsyn markkinoille. Sääntelyn purkautumisen seurauksena alalle tulon ja alalta poistumisen esteet madaltuvat.fi
dc.ethesisid14733
dc.format.extent137
dc.identifier.urihttps://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/23093
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:aalto-201801181091
dc.language.isofien
dc.locationP1 I
dc.programme.majorMarkkinointifi
dc.programme.majorMarketingen
dc.subject.heleconmarkkinointi
dc.subject.heleconkilpailu
dc.subject.heleconkilpailukyky
dc.subject.heleconmarkkinat
dc.subject.heleconlogistiikka
dc.subject.heleconrautatiet
dc.subject.heleconrautatieliikenne
dc.subject.heleconkuljetukset
dc.subject.heleconpalvelut
dc.subject.keywordKilpailu
dc.subject.keywordkilpailukyky
dc.subject.keywordkilpailun käynnistyminen
dc.subject.keywordkuljetus- markkinat
dc.subject.keywordmääräävä markkina-asema
dc.subject.keywordpalvelujen tuottaminen
dc.subject.keywordrautatietavaraliikenne
dc.subject.keywordrautatiekuljetus
dc.subject.keywordmarkkinoilletulo
dc.subject.keywordmarkkinoilletulon esteet
dc.subject.keywordtoimintaympäristön muutokset
dc.subject.keywordvi- ranomaispalvelu
dc.titleVR ja rautateiden tavaraliikenteen kilpailun käynnistyminen Suomessafi
dc.typeG2 Pro gradu, diplomityöfi
dc.type.dcmitypetexten
dc.type.ontasotPro gradu tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
local.aalto.idthes14733
local.aalto.openaccessno
Files