VR ja rautateiden tavaraliikenteen kilpailun käynnistyminen Suomessa

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Master's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2016
Major/Subject
Markkinointi
Marketing
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
137
Series
Abstract
Rautateillä on meneillään kilpailun vapautumisen aikakausi. EU on 1990-luvulta lähtien aktiivisesti pyrkinyt avaamaan ja edistämään kilpailua rautateillä. Suomen kansallinen rautateiden tavaraliikenne avattiin kilpailulle 1.1.2007. Tutkimuksessa arvioidaan kilpailuedellytyksiä ja niiden toteutumista rautateiden tavaraliikenteessä ja kilpailun yhteiskunnallisia vaikutuksia Suomessa. Kilpailun avautuminen mahdollisti uusien rautatieyritysten pääsyn kuljetusmarkkinoille Suomen rautatietavaraliikenteessä. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, miksi kilpailun avautuminen ei ole kuitenkaan johtanut kilpailun käynnistymiseen kuten odotettiin eikä markkinoiden murrosta valtion rataverkolla ole tapahtunut. Tutkimus on jatkoa Miika Mäkitalon tutkimukselle vuodelta 2007 markkinoilletulosta ja markkinoiden muutoksesta Suomen rautateiden kansallisen tavaraliikenteen avautuessa kilpailulle. Tutkimuksessa kuvataan markkinoilletuloa ja kilpailun käynnistymisen keskeisimpiä vaiheita sekä esitetään ratkaisuja kilpailun edistämiseksi Suomessa Euroopan komission näkemyksen mukaisesti. Rautateitä on perinteisesti pidetty luonnollisena monopolina. Uudessa markkinatilanteessa Suomen rautatiemarkkinoille syntyvä kilpailu kehittää ja tehostaa rautatieyritysten toimintoja. Rautatiekuljetukset ovat kiinteä osa nykyaikaisen teollisuuden logistisia prosesseja. Suomen perusteollisuus tulee todennäköisesti kilpailuttamaan suurimmat tavaravirtansa. Tutkimusmetodina käytetään vertailevaa kvalitatiivista tutkimustapaa ja haastattelututkimusta. Tutkimuksen aineisto muodostuu 19 hengen asiantuntijaryhmän teema- ja lehtihaastatteluista. Haastattelut tehtiin markkinoilletulon, markkinoilta poistumisen ja niihin liittyvien esteiden sekä rautatieliikenteen toimintaympäristön teoriakehikon perusteella vuosina 2013-2015. Aineiston analyysissa käytetään kvalitatiivista sisällön analyysia aineistolähtöisesti ja toiminta-analyyttista tutkimusotetta. Tutkimuksessa hyödynnetään resurssi- ja markkinapohjaisen näkemyksen teoriaa (RBV), PESTEL-analyysia ja Porterin (1980) kilpailuoppia sekä aikaisempaa alan tutkimusta. Tutkimuksen mukaan markkinoilletulon ja kilpailun käynnistymisen merkittävimmät esteet ovat Suomen teollisuustuotannon vuodesta 2008 saakka jatkunut stagnaatio, Suomen linjan poikkeaminen kilpailun vapauttamisessa EU:n näkemyksestä, suuret kiinteät kustannukset sekä markkinoita hallitsevan yrityksen määräävä markkina-asema. Muita kilpailun käynnistymistä hidastavia tekijöitä ovat markkinoilletuloajan pituus, investoinnit Suomeen soveltuvaan kalustoon, käyttöpalveluihin pääsy, koulutetun työvoiman saatavuus, ratakapasiteetin jako-ongelmat sekä kalustomarkkinoiden toimimattomuus, joiden osalta tutkimuksen havainnot tukevat Mäkitalon (2007) tutkimuksen tuloksia. Kilpailua edistätäviä tekijöitä tutkimuksen mukaan ovat digitalisaatio, Venäjän yhdysliikenteen vapautuminen ja muutokset valtion omistajaohjauspolitiikassa. Liikenneviraston, poliittisten päättäjien ja VR-Yhtymän välille tulee muodostaa selvä raja, jotta koko rautatiesektorin toiminta olisi tasapuolista kaikkia rautatieyrityksiä kohtaan. Tutkimuksen merkittävin tieteellinen kontribuutio on, että VR on monopoliasemassa voinut valvoa tuotannossa tarvittavia resursseja ja siten sillä on ollut suurtuotannon kustannusetujen tuoma vahva suoja alalle pyrkiviä yrityksiä kohtaan. Valtio-omistaja haluaa pitää kansantaloudellisesti ja strategisesti merkittävän VR:n ainakin jossain määrin julkisessa valvonnassa. Valtiovalta voi päätöksillään rajoittaa tai estää kokonaan pääsyn markkinoille. Sääntelyn purkautumisen seurauksena alalle tulon ja alalta poistumisen esteet madaltuvat.
Description
Keywords
Kilpailu, kilpailukyky, kilpailun käynnistyminen, kuljetus- markkinat, määräävä markkina-asema, palvelujen tuottaminen, rautatietavaraliikenne, rautatiekuljetus, markkinoilletulo, markkinoilletulon esteet, toimintaympäristön muutokset, vi- ranomaispalvelu
Other note
Citation