Digital advantages in the platform economy

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Perustieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2024-01-24
Department
Major/Subject
Strategy
Mcode
SCI3051
Degree programme
Master’s Programme in Industrial Engineering and Management
Language
en
Pages
60
Series
Abstract
The advent and proliferation of digital platforms have significantly transformed traditional business models and consumer interactions. This thesis investigates the pivotal digital advantages that underpin the success of such platforms within the current economic landscape. Through an analysis of case data from diverse digital platforms, this research identifies and categorises the distinct digital advantages that these platforms leverage for transactional, creative, informational, productivity, network effects and strategic benefits. Additionally, the enabling digital mechanisms behind the digital advantages are uncovered, categorised, and mapped to each advantage, resulting in distinct combinations of the mechanisms that expose the diverse digital characteristics of digital platforms. The findings of this thesis contribute to the existing body of literature by offering a nuanced categorisation of digital advantages, and the digital mechanism enabling them, thereby addressing gaps in the literature regarding the characterisation and categorisation of digital platforms.

Digitaalisten alustojen tulo ja yleistyminen ovat muuttaneet merkittävästi perinteisiä liiketoimintamalleja ja kuluttajien välistä vuorovaikutusta. Tässä diplomityössä tutkitaan keskeisiä digitaalisia etuja, jotka tukevat tällaisten alustojen menestystä nykymaailmassa. Erilaisista digitaalisista alustoista kerättyjen tapaustietojen analyysin avulla tässä tutkimuksessa tunnistetaan ja luokitellaan ne erilaiset digitaaliset edut, joita nämä alustat hyödyntävät transaktioihin, luovuuteen, informaatioon, tuottavuuteen, verkostovaikutuksiin ja strategisiin päätöksiin liittyvissä asioissa. Lisäksi digitaalisten etujen taustalla olevat digitaaliset mekanismit tunnistetaan, luokitellaan ja kartoitetaan kuhunkin etuun. Digitaalisten etujen kartoitus mekanismien kombinaatioiden kanssa paljastaa digitaalisten alustojen monipuolisen digitaalisen luonteen. Tämän diplomityön tulokset täydentävät olemassa olevaa kirjallisuutta tarjoamalla digitaalisten etujen ja ne mahdollistavien digitaalisten mekanismien luokittelun ja vastaten siten digitaalisten alustojen luonnehdintaa ja luokittelua koskeviin kirjallisuuden puutteisiin.
Description
Supervisor
Karhu, Kimmo
Thesis advisor
Karhu, Kimmo
Keywords
platform economy, digitalisation, digital advantage, network effects
Other note
Citation