Moving images online: Artist inquiry as a design tool for artists’ new media platform

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Location:
P1 OPINNÄYTTEET D 2019 Mäkelä
Date
2019
Major/Subject
Mcode
Degree programme
New Media Design and Production
Language
en
Pages
126
Series
Abstract
Video art is largely invisible online, and often exists in archives, repositories and screening websites that have been specifically intended to showcase it. For example, the most popular online video sharing platforms do not have designated categories for contemporary video art, even if some artists make use of these platforms and other online services in their praxis. What do professional contemporary visual artists think about the online video services and publishing platforms they currently use? What kind of a critical new media design would support artists online? To answer these questions and to uncover details about online video art, the history of video art is reviewed, along with some of the currently available online platforms. Notions about exhibiting art online in general are also made. In order to gain in-depth knowledge on artists’ views and experiences with technology and the internet, four artists were interviewed for this study. All of the participants are Finnish contemporary visual artists with an academic art background and interest towards working with video art. The interviews were conducted with unstructured interviewing as the chosen method. The main discoveries of artists’ experiences on working with the medium of video as well as online services are divided into four categories: issues, needs, motivations and desired features. This study suggests that the internet is a befitting environment to continue the traditions and attitudes of artists’ video. More attention should be paid to features with which artists can collaborate with others and interact with audiences, as these encounters also make up a part of art’s future role and place in society. In its conclusion, this study takes these findings into consideration and presents a design proposal for an online artists’ platform in order to bring art closer to existing and potential online audiences.

Internetistä löytyy paljon videotaidetta, mutta lähinnä vain sille varatuista arkistoista ja internetsivuilta, joilla esitetään videotaidescreeningejä verkossa. Suosituimmista videoiden jakamiseen keskittyneistä palveluista ei löydy erillisiä kategorioita nykyvideotaiteelle, vaikka taiteilijat käyttävätkin työskennellessään verkon monia eri alustoja ja palveluita. Mitä nykytaiteen ammattilaiset ajattelevat tällä hetkellä käyttämistään videopalveluista ja julkaisualustoista? Millainen kriittinen uusmedian muotoilu voisi auttaa taiteilijoita verkossa? Vastatakseni näihin kysymyksiin ja esitelläksi verkosta löytyvän videotaiteen ominaisuuksia, teen tutkielmassani katsauksen videotaiteen historiaan ja tutkiskelen tämänhetkisiä verkosta löytyviä alustoja. Samalla teen yleisiä huomioita taiteen esittämisestä verkossa. Syväluotaavan kokonaiskuvan aikaansaamiseksi haastattelin tutkimustani varten neljää taiteilijaa. Kaikki haastatteluihin osallistuneet ovat akateemisesti koulutettuja, Suomessa työskenteleviä nykytaiteilijoita, jotka ovat sisällyttäneet videot osaksi taiteellista työskentelyään. Haastatteluissa on käytetty laadullista, ei-strukturoitua syvähaastattelemisen menetelmää. Tutkielmani tärkeimmät löydökset taiteilijoiden kokemuksista videotaiteen parissa työskententelemisestä on jaettu neljään kategoriaan: ongelmiin, tarpeisiin, motivaattoreihin ja haluttuihin toimintoihin. Tämän tutkielman löydösten perusteella internet on oivallinen ympäristö videotaiteen perinteiden jatkamiseksi. Lisää huomiota tulisi kiinnittää toiminnallisuuksiin, joiden avulla taiteilijat voivat tehdä yhteistyötä ja olla vuorovaikutuksessa yleisön kanssa. Nämä kohtaamiset vaikuttavat myös osaltaan taiteen rooliin ja yhteiskunnalliseen asemaan tulevaisuudessa. Tutkielman päätteeksi esittelen design-ehdotelman, jossa olen lähestynyt tutkimuksessa tehtyjä löydöksiä taiteen ja designin välimaastossa sijaitsevan kriittisen muotoilun keinoin. Lopputulos on taiteilijoiden verkkoalusta, jonka ajatuksena on tuoda taide lähemmäs sekä jo olemassa olevia että uusia yleisöjä verkossa.
Description
Supervisor
Reunanen, Markku
Thesis advisor
Bhowmik, Samir
Keywords
new media, video art, online platform, critical design, speculative thinking, contemporary artists, unstructured interview
Other note
Citation