Innovation policy - Barriers and opportunities from the standpoint of innovation ecosystems

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Master's thesis
Date
2022
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Information and Service Management (ISM)
Language
en
Pages
103 + 7
Series
Abstract
Innovation has become one of the most prominent strategic tools to acquire and retain competitive advantage for firms and nations. Innovation is more interdependent than ever, and novel solutions are increasingly carried out by innovation ecosystems. Government influences and directs innovation through measures such as financial, regulatory, and soft instruments, i.e., innovation policy. To generate growth, employment, globally scalable solutions and wellbeing, public decision-makers direct their R&D support and investments to actors that are in turn likely to create such spillover effects of innovation for the benefit of the society. Public R&D expenditures are taxpayer investments, thus effective use of such resources through appropriate instruments is in the national interest. Successful innovation policy focuses on the incentives of innovative actors. This thesis explores the barriers hindering the successful operation of innovation ecosystems in the Finnish policy environment and offers recommendations on how to improve the current policy measures and instruments to serve the needs and objectives of innovation ecosystems. The study was conducted as an inductive, qualitative research using a multiple-case format. The primary data of the study consists of interviews with representatives of public and private innovation ecosystems (n=37). All studied innovation ecosystems operate in the Finnish environment and receive national R&D support. Most study participants represent top management of large Finnish companies. The empirical data has been analyzed and structured using the Gioia methodology (Gioia et al., 2013), which allows logical presentation and visualization of qualitative data. The findings indicate that innovation ecosystem operation is inhibited by policy barriers including short-term support and siloed instruments. A key finding was the call for more longitudinal funding instruments to secure continuity and viability of innovation ecosystems. These results are in line with the literature that urges consistency, predictability, and removal of contradictory policies, albeit recognized difficulties of retaining long-term policies. The results imply that instruments are directed to separate stages of innovation, causing lost output between stages, i.e., the well-known Valley of Death. To maximize competitiveness, the study recommends providing accessibility to R&D funding for global players who are currently excluded from the funding scheme. Lastly, the results suggest improved facilities for intermediate-level experimentation and indicate preferences of upfront subsidies over tax incentives.

Innovaatio on yksi keskeisimmistä kilpailuedun luonnin ja säilyttämisen strategisista työkaluista yrityksille ja valtioille. Innovaatio on keskinäisriippuvaisempaa kuin koskaan, ja uusia ratkaisuja tuotetaan yhä enenevässä määrin innovaatioekosysteemeissä. Valtio ohjaa tätä kehitystä innovaatiopolitiikan eli taloudellisten, regulatiivisten ja ei-sitovien instrumenttien avulla. Luodakseen kasvua, työllisyyttä, globaalisti skaalautuvia ratkaisuja ja hyvinvointia, julkiset päättäjät kanavoivat T&K-investointejaan toimijoille, joiden tuottamat seurannaisvaikutukset heijastuvat laajalti takaisin yhteiskuntaan. Julkiset T&K-menot ovat veronmaksajien investointeja, joten niiden tehokas käyttö soveltuvien instrumenttien avulla olisi suotavaa. Menestyksekäs innovaatiopolitiikka edellyttää keskittymistä toimijoiden kannustimiin. Tässä tutkimuksessa pureudutaan innovaatioekosysteemien toimintaa hankaloittaviin tekijöihin suomalaisessa politiikkaympäristössä. Näihin perustuen voidaan tarjota suosituksia nykyisten rahoitus- ja tuki-instrumenttien kehittämiseen sekä innovaatioekosysteemien toiminnan laajamittaisempaan mahdollistamiseen. Tutkimus toteutettiin induktiivisena ja laadullisena monitapaustutkimuksena. Aineisto koostuu haastatteluista innovaatioekosysteemien edustajilta eri teollisuudenaloilta (n=37). Tutkitut ekosysteemit toimivat Suomessa ja niille on myönnetty kansallista T&K-rahoitusta. Merkittävä osa haastatelluista edustaa suuryrityksen ylintä johtoa. Haastatteludata on analysoitu noudattaen Gioia-metodologiaa (Gioia et al., 2013), joka mahdollistaa laadullisen datan loogisen visualisoinnin. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että innovaatioekosysteemien toimintaa vaikeuttavat lyhytkatseisuus ja instrumenttien siiloutuneisuus. Innovaatioekosysteemeillä on selkeä tarve pitkäjänteisemmille rahoitusinstrumenteille jatkuvuuden ja resurssien tehokkaan käytön turvaamiseksi. Tulokset ovat linjassa aiempaan tutkimuskirjallisuuteen, joka painottaa innovaatiopolitiikan keinojen johdonmukaisuutta ja ennakoitavuutta. Lisäksi monet instrumentit kohdistuvat innovaatioprosessin eri vaiheisiin, mikä voi johtaa tehottomaan resurssien käyttöön. Kilpailukyvyn maksimoimiseksi keskeisinä keinoina nähtiin T&K-rahoituksen saatavuuden mahdollistaminen ekosysteemin kansainvälisille yrityksille sekä valtiollisten toimijoiden strategisen roolin muuttaminen. Tulokset tukevat lisäinvestointeja kokeiluympäristöjen ja pilottihankkeiden luomiseen. Lisäksi etukäteisrahoitus nähtiin verokannustimia toimivampana ja motivoivampana ratkaisuna.
Description
Thesis advisor
Rossi, Matti
Ikävalko, Heini
Keywords
innovation policy, R&D funding, innovation ecosystem, R&D support
Other note
Citation