Esineiden internet ja sähköinen talotekniikka tuottavan työympäristön tekijöinä

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Sähkötekniikan korkeakoulu | Master's thesis
Date
2016-05-09
Department
Major/Subject
Electrical Power and Energy Engineering
Mcode
ELEC3024
Degree programme
AEE - Master’s Programme in Automation and Electrical Engineering (TS2013)
Language
fi
Pages
91 + 3
Series
Abstract
Tässä työssä perehdytään esineiden internetin (IoT) hyödyntämismahdollisuuksiin sähköisen talotekniikan ohjaamisessa sekä energian- ja tilankäytön tehostamisessa. Esineiden internet voi antaa uusia, aiemmin tunnistamattomia mahdollisuuksia työympäristöjen olosuhteiden ja kustannusten hallintaan. Älykkäät sensorit yhdistettynä mobiililaitteisiin tuottavat tietoa, jonka avulla ihmiset pystyvät tehostamaan omaa toimintaansa ja jolla voidaan ohjata ja säätää taloteknisiä järjestelmiä, kuten esimerkiksi valaistusta tai ilmanvaihtoa. Työssä tutustutaan langattomien sensoriverkkojen rakenteeseen ja kuvataan pääpiirteissään nykyisin käytössä olevat tärkeimmät teknologiat. Langattomien ratkaisujen käyttökelpoisuutta arvioidaan käytettävyyden sekä tietoturva- ja muiden riskien näkökulmista. Tietoliikenteen salausratkaisuja arvioidaan tarpeellisuuden näkökulmasta, mutta ei käsitellä yksityiskohtaisesti. Lisäksi arvioidaan yksityisyyden suojan, henkilötietojen käsittelyn ja sähköisen markkinoinnin vaatimuksia ja rajoituksia esineiden internetin näkökulmasta. Työssä analysoidaan Senaatti-kiinteistöjen pääkonttorin tiloissa toteutetun langattoman käyttöastemittauksen toteutustapaa ja tuloksia sekä arvioidaan mittausmenetelmän käyttökelpoisuutta tilankäytön tehostamisessa. Lisäksi arvioidaan, millaisia ohjaustoimenpiteitä läsnäolotiedon perusteella voitaisiin tehdä ja mikä niiden merkitys voisi olla työympäristön tuottavuuden parantamisessa. Työssä tutkitaan sensoriverkon tuottaman tiedon hyödyntämismahdollisuuksia rakennusautomaatiojärjestelmässä. Työssä ei oteta kantaa automaatiojärjestelmien ominaisuuksiin tai valmiuksiin sinänsä eikä järjestelmien välisen rajapinnan vaatimuksiin, vaan tutkitaan, millaista tietoa älykäs sensoriverkko voi tuottaa ja arvioidaan, mihin sitä olisi mahdollista käyttää. Työssä perehdytään älykkään sähköverkon (smart grid) visioihin ja selvitetään, millaisia valmiuksia se edellyttää kiinteistön sähköjärjestelmältä. Työssä analysoidaan myös kiinteistöjen käyttäjien toimistovalaistusta koskevaa palautetta ja pyritään sen perusteella tunnistamaan suunnittelun ja toteutuksen merkittävimmät haasteet. Lisäksi arvioidaan esineiden internetin mahdollisuuksia älykkäiden valaistusratkaisujen toteuttamisessa ja hahmotellaan tulevaisuuden suuntaviivoja.

This paper investigates on the Internet of Things (IoT) spillovers controlling electrical building services engineering, as well as more efficient use of energy and space. Internet of Things can provide new, previously unidentified opportunities of working environment conditions, and cost control. Intelligent sensors, combined with mobile devices, can produce information that allows people to be able to improve their activities, and control and adjust the building’s technical systems such as lighting and ventilation. This work examines the structure of wireless sensor networks and outlines the main technologies in nowadays use. The usefulness of wireless solutions is estimated by usability, as well as security and other risks, perspective. An encryption solutions is estimated by need perspective, but not discussed in detail. In addition is estimated privacy, requirements and limitations of the processing of personal data and e-marketing. This paper analyzes the wireless measurement of the utilization, implemented in Senate Properties' headquarters, and estimates the usefulness of the measurement method to provide more efficient use of office space. In addition is estimated, what kind of control measures based on the presence information could be made, and what their relevance could be in improving the productivity of the working environment. The data produced by the sensor network exploit opportunities for building automation system is examined. The paper does not deal with the characteristics or capabilities of automation systems and the requirements of IT-interface, but to examine what kind of information the intelligent sensor network can produce and estimate how it would be possible to use. The paper focuses on smart grid vision and identifying the kinds of capabilities it will require the property's electrical system. The thesis also analyzes the tenant feedback and seeks to identify the basis of the most significant challenges in the design and implementation of office lighting. In addition, the estimated possibilities of the Internet of Things in the implementation of intelligent lighting solutions and outlines guidelines for the future.
Description
Supervisor
Halonen, Liisa
Thesis advisor
Muttilainen, Juha
Keywords
esineiden internet, IoT, älykäs talotekniikka, älykäs valaistus, langaton rakennusautomaatio, sensoriverkko
Other note
Citation