Integration of User-Centered Design and Continuous Experimentation in Agile processes: A qualitative study

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Sähkötekniikan korkeakoulu | Master's thesis
Date
2024-03-11
Department
Major/Subject
Human-Computer Interaction
Mcode
SCI3097
Degree programme
CCIS - Master’s Programme in Computer, Communication and Information Sciences (TS2013)
Language
en
Pages
78 + 2
Series
Abstract
The integration of user-centered design (UCD) and continuous experimentation (CE) in Agile processes is researched comparatively little. However, the combination of UCD and Agile has been under heavy scrutiny since the methodologies were adopted. CE and UCD events share many similarities and could be combined in a novel setting that would assist development teams to gather user feedback. This study aims to answer two research questions: "What kind of UCD methods do practitioners perceive as being effective in a CE context?" and "What challenges do practitioners perceive as inhibiting the integration of UCD, CE and Agile?" To answer these research questions, the study also aims to generally scope the state of CE in the Agile software industry and how the concept is perceived by the stakeholders. A qualitative interview study was conducted with Finnish Agile software development industry experts. In total, nine semi-structured interviews provided a contextual and organizational culture centered outlook on the research questions. The study resulted in finding two touch points, demo sessions, and immersive scenario-based workshops for potential experiments to gather continuous end user feedback. Furthermore, two UCD-Agile-integration-inhibiting core issues were identified: company negligence of UX and UCD, and decentralization of organizational structure. Based on the study results, a successful UCD, CE and Agile integration requires multidisciplinary teams that practice low hierarchy communication and open communication with end users.

Käyttäjäkeskeisen suunnittelun (UCD) ja jatkuvan eksperimentoinnin (CE) yhdistämistä ketterissä prosesseissa on tutkittu verrattain vähän. Kuitenkin ketterien menetelmien ja UCD:n yhdistämistä on tutkittu paljon siitä lähtien, kun nämä menetelmät ovat otettu käyttöön. Eksperimenteillä ja UCD-menetelmillä on monia yhtäläisyyksiä, joka luo mahdollisuuden niiden yhdistämiselle auttaen sovelluskehitystiimejä keräämään tehokkaammin käyttäjäpalautetta. Tämän tutkimuksen tavoitteena on vastata kahteen tutkimuskysymykseen: "Minkälaisia UCD-menetelmiä voidaan soveltaa CE:n viitekehyksessä?" ja "Mitkä haasteet estävät UCD:n, CE:n ja ketterän ohjelmistokehityksen integroinnin?" Vastatakseen näihin tutkimuskysymyksiin, on tutkimuksen myös määrä selvittää CE:n nykyinen asema ketterässä ohjelmakehityksessä, ja miten sidosryhmät kokevat ja tuntevat CE:n. Tutkimuskysymyksiin vastaamiseksi tehtiin kvalitatiivinen haastattelututkimus suomalaisten ketterän ohjelmistokehityksen alan asiantuntijoiden kanssa. Yhteensä yhdeksän haastattelua tarjosi kontekstuaalisen ja organisaatiokulttuurikeskisen näkökulman tutkimuskysymyksiin. Tutkimuksen tuloksena löydettiin kaksi kosketuspistettä, demotilaisuudet ja immersiiviset skenaariopohjaiset työpajat, joita voidaan käyttää mahdollisina kokeiluina jatkuvan loppukäyttäjäpalautteen keräämiseksi. Lisäksi tunnistettiin kaksi UCD-Agile-integraatiota estävää ydintekijää, jotka olivat yrityksen laiminlyönti UX:n ja UCD:n suhteen sekä liiallinen organisaation rakenteen hajauttaminen. Tutkimustulosten perusteella, onnistunut UCD:n, CE:n ja ketterän integraatio edellyttää monialaisia tiimejä, jotka harjoittavat matalan hierarkian viestintää ja avointa yhteistyötä loppukäyttäjien kanssa.
Description
Supervisor
Fagerholm, Fabian
Thesis advisor
Fagerholm, Fabian
Keywords
user-centered design, agile software development, continuous experimentation, qualitative study, interview study
Other note
Citation