Alliance Management in Pharmaceutical Industry

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2005
Major/Subject
Työpsykologia ja johtaminen
Mcode
TU-53
Degree programme
Language
en
Pages
142
Series
Abstract
This study has been motivated by the growing importance of partnering in pharmaceutical industry. Pharmaceutical companies look for possibilities to share risks and fill in competence gaps in long and heavy research and development processes of new drugs and for marketing power in global markets through strategic alliances and partnering. Managing partner relationships is challenging, though. Companies having deeper co-operation than selling and buying from each others face questions like how to co-operate with competitor, how to work on joint projects of two separate companies with their unique company cultures and own standard operating procedures. How to make the co-operation fluent? The purpose of this study is to consider how the alliance management process in pharmaceutical industry should take place. Literature discussing networks, strategic alliances, learning in alliances and management practices in alliances is explored. The research method of the study is a single case study. The case of the study is a North European pharmaceutical company and its alliance management practices. The empirical part of the research was accomplished by structured interviews and observation making in alliance related contexts in the case company. Also a survey concerning one partner relationship of the case company was applied and realized. As a result of the study the essential elements of an alliance management process are proposed. It is suggested that a partner relationship should be built to include certain structures beginning from clear strategic intent of the alliance in question, proceeding to contracting procedures, a jointly agreed team and decision making structure on the partner interface, an appropriate problem solving mechanism and applicable tools for the relationship. As conclusions from the study it can be stated that the proposed elements can be applied as a suitable application depending on the company size and the partnership in question. The structures and tools can be lighter or more complicated depending on the characteristics of the alliance.

Tämän työn tekemiseen on motivoinut partneruuksien eli yritysten välisten kumppanuuksien, määrän kasvu lääketeollisuudessa. Lääkeyhtiöt etsivät strategisten allianssien ja kumppanuuksien kautta mahdollisuuksia jakaa riskejä ja täydentää osaamistaan uuden lääkkeen pitkässä ja raskaassa tutkimus- ja tuotekehitysprosessissa sekä markkinavoimaa globaaleilla lääkemarkkinoilla. Partnerisuhteiden hallinta on kuitenkin haastavaa. Yritykset, joiden välillä on pelkkää myymistä ja ostamista syvempää yhteistyötä kohtaavat kysymyksiä siitä, kuinka tehdä yhteistyötä mahdollisen kilpailijan kanssa, kuinka työskennellä erillisten yritysten, joissa on omanlaisensa yrityskulttuuri ja menettelytavat, yhteisissä projekteissa? Miten tehdä yhteistyöstä sujuvaa? Tämän työn tarkoitus on pohtia, millainen allianssien hallintaprosessin pitäisi olla lääketeollisuudessa. Työssä käydään läpi yritysverkostoja, strategisia alliansseja, alliansseissa oppimista ja allianssien hallintakäytäntöjä käsittelevää kirjallisuutta ja tutkimusta. Työn tutkimusmenetelmä on yhden tapauksen tapaustutkimus, jossa tarkastellaan Pohjois-Eurooppalaista lääkeyritystä ja sen allianssihallintakäytäntöjä. Työn empiirisen osan toteutuksessa käytettiin strukturoituja haastatteluja ja havainnointia alliansseihin liittyvissä konteksteissa tapausyrityksessä. Työssä sovellettiin myös kyselytyökalua yhteen tapausyrityksen kumppanuussuhteeseen. Työn tuloksena ehdotetaan keskeisiä allianssien hallintaprosessin elementtejä. Työssä ehdotetaan, että yrityskumppanuussuhteisiin tulisi jo suhteen alkuvaiheessa sisällyttää tiettyjä rakenteita alkaen selkeästi määritellystä allianssin strategisesta tarkoituksesta edelleen yhteistyön sopimusprosesseihin, yhteisesti kumppanin kanssa sovittuihin tiimi- ja päätöksentekorakenteisiin partnerirajapinnalla, sopivaan ongelmatilanteiden ratkaisumekanismiin ja kyseessä olevaan kumppanuussuhteeseen soveltuviin työkaluihin. Työn loppupäätelminä esitetään, että ehdotettuja hallintaprosessin elementtejä voidaan soveltaa yrityksen koosta ja kyseessä olevasta kumppanuudesta riippuen. Sovellettavat rakenteet ja työkalut voivat olla kevyempiä tai monimutkaisempia kyseessä olevan allianssin ominaisuuksista riippuen.
Description
Supervisor
Teikari, Veikko
Thesis advisor
Vaheri, Matti
Virtaharju, Jouni
Keywords
Other note
Citation