Kotipaikka: Koffin puisto - Tutkimus pienten lasten osallistumisesta kaupunkimaisen lähiympäristönsä suunnitteluun

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
1999
Major/Subject
Yhdyskuntasuunnittelu ja kaavoitus
Mcode
A-36
Degree programme
Language
fi
Pages
Series
Abstract
Diplomityössä on tutkittu esikouluikäisten lasten mahdollisuuksia vaikuttaa kaupunkimaisen lähiympäristönsä suunnitteluun. Tavoitteena on ollut löytää konkreettisia keinoja ja kanavia lasten ajatusten esilletuomiseksi suunnitteluprosessin aikana ja tutustuttaa lapset kaupunkiympäristön suunnitteluun ja suunnittelijoihin sekä omiin vaikutusmahdollisuuksiinsa. Työhön ovat osallistuneet diplomityöntekijän lisäksi päiväkoti Haukan kuusivuotiaiden esikouluryhmä sekä heidän opettajansa Marika Jansson, puiston suunnittelijana toimiva maisema-arkkitehti Marja Mikkola ja projektinjohtaja Seppo Hiekkala Helsingin kaupungin rakennusviraston viherosastolta. Kohde on Etelä-Helsingissä sijaitseva Sinebrychoffin puisto. Diplomityössä on käytetty kehittämistutkimuksen keinoja. Työ koostuu seitsemästä lapsille pidetystä puistotyöpajasta sekä niissä käytetyn materiaalin kehittämisestä, työpajojen ohjaamisesta ja käytettyjen menetelmien arvioimisesta suunnittelua varten saatavan informaation kannalta. Lisäksi on tuotettu lasten osallistumista tukeva internet-palvelu, jonka avulla lapset saavat tietoa kohdealueesta ja voivat kommunikoida suunnittelijan kanssa suunnitteluprosessin myöhemmissäkin vaiheissa. Työ liittyy viherosaston laajempaan mielenkiintoon tutkia internetin käyttöä asukkaiden osallistumismahdollisuuksia parantavana kommunikointikeinona. Lasten suunnitelmia ja mielipiteitä on tämän projektin myötä tuotu esille puiston perusparannussuunnitelman suunnittelukokouksissa. Lapset ovat lisäksi käyneet esittelemässä toiveitaan ja ideoitaan suunnittelutyötä tekevälle maisema-arkkitehdille. Lasten puistoon kohdistuvat toiveet ja mielipiteet näyttävät poikkeavan sangen paljon heitä edustavien aikuisten tavoitteista. Lapset arvostavat mahdollisuuttaan liikkua vapaasti puistossa ja korostavat luonnonelementtejä (varsinkin vettä) sekä merkityksellisiä oman mittakaavaisiaan paikkoja. Aikuisten toiveet puolestaan liittyvän lasten valvontaan, puiston siisteyteen ja valmiiden leikkivälineiden hankintaan. Lasten osallistuminen suunnitteluprosessiin vaatii erilaisia työtapoja ja enemmän resursseja kuin aikuisten kanssa työskentely, mutta toiveissa ja näkemyksissä esiintyvien selkeiden erojen takia lapset kannattaa ottaa suunnitteluun mukaan. Lasten osallistuminen suunnitteluun on välttämätöntä kohteissa, joissa lapset ovat tärkeä käyttäjäryhmä. Asuntojen lähiympäristöt, koulujen ja päiväkotien pihat, puistot ja leikkikentät ovat lasten omimpia alueita, joista heillä on tarkkoja havaintoja ja tuoreita ideoita.
Description
Supervisor
Kukkonen, Heikki
Thesis advisor
Staffans, Aija
Keywords
Other note
Citation