Associate - documentation of a machine learning-based generative poetry artwork and reflections on the implications of generativeness in digital poetry

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
Date
2021
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Master's Programme in New Media
Language
en
Pages
48
Series
Abstract
Associate is a machine learning-based artwork created for Untitled Festival that generates poems based on the discussions and presentations recorded at the festival events. This thesis presents the artwork, describes its context as digital poetry, and explores the implications of generativeness in digital poetry. In addition, this thesis describes the technical background of the work and presents methods for natural language processing and text generation. For discussing interpretations of generativeness, this thesis presents an observation referred to as the perceived objectivity of generative poetry. The observation describes an approach to generative poetry from which one can interpret a distinct confidence in the legitimacy of the generative output compared to non-generative output. This thesis aims to provide perspectives on the aesthetics of generativeness by suggesting possible explanations for the observation. The observation is approached from the perspective of mechanical objectivity, as defined by Daston and Galison. The concept describes how an observation by a machine can be considered more truthful and objective than an observation by a human. The idea is applied to art by discussing Kant's conception of genius and Schiller's conception of nature. According to the interpretation presented in this thesis, a generative method can be seen to shift the justification of art from the mythical genius to the generative system itself, justifying the work as inevitable and objective. Also, the generative output can be compared to natural phenomena, which is examined in this thesis based on Schiller's conception of nature. Finally, this thesis compares the perceived objectivity described above with computing in general and notes that the consistency of automation is often equated with objectivity and fairness. The work aims to present the phenomenon and possible explanations of it in order to make the phenomenon more visible and a subject of critical examination in generative art.

Associate on Untitled-festivaaleille toteutettu koneoppimiseen perustuva taideteos, joka generoi runoja festivaaleilla tallennettujen keskustelujen ja esitelmien perusteella. Tämä opinnäytetyö esittelee taideteoksen, määrittelee teoksen kontekstin digitaalisena runoutena ja tutkii generatiivisuuden merkityksiä digitaalisessa runoudessa. Lisäksi työ kuvailee teoksen teknistä taustaa ja esittelee menetelmiä luonnollisen kielen käsittelyyn ja tekstin generointiin. Generatiivisuuden tulkintojen käsittelyä varten työ esittelee havainnon, johon viitataan nimellä generatiivisen runouden koettu objektiivisuus. Havainto kuvaa suhtautumistapaa generatiiviseen runouteen, josta on tulkittavissa erityislaatuinen luottamus generatiivisen tuotoksen oikeutukseen ei-generatiiviseen tuotokseen verrattuna. Opinnäytetyön tavoitteena on tarjota näkökulmia generatiivisuuden estetiikkaan ehdottamalla mahdollisia selityksiä havainnolle. Työ lähestyy havaintoa Dastonin ja Galisonin mekaanisen objektiivisuuden käsitteen näkökulmasta. Käsite kuvaa ajatusta teknologian avulla saavutetusta havainnosta ihmisaistein tehtyä havaintoa totuudenmukaisempana ja objektiivisempana. Ajatusta sovelletaan taiteeseen keskustelemalla Kantin nerokäsityksestä sekä Schillerin luontokäsityksestä. Työssä esitetyn tulkinnan mukaan, generatiivisen metodin voidaan nähdä siirtävän taideteoksen oikeutuksen taidehistoriassa esiintyvältä neromyytiltä generatiiviselle syteemille itselleen, oikeuttaen teoksen vääjäämättömänä ja objektiivisena tuotoksena. Oikeutus vertaantuu luonnonilmiöön ulkoisen ja epäitsetietoisen voiman tuotoksena, jonka puoleensavetävyyttä kuvataan työssä Schillerin luontokäsityksen näkökulmasta. Lopuksi työ vertaa edellä kuvattua objektiivisuuden kokemusta tietojenkäsittelyyn yleisesti ja esittää automaation johdonmukaisuuden rinnastuvan helposti objektiivisuuteen ja oikeudenmukaisuuteen. Työ pyrkii esittelemään ilmiön ja ilmiötä selittäviä näkökulmia, jotta ilmiötä olisi helpompi tuoda näkyväksi ja kriittisen tarkastelun kohteeksi generatiivisessa taiteessa.
Description
Supervisor
Leinonen, Teemu
Thesis advisor
Savolainen, Maija
Ruikka, Petri
Keywords
digital poetry, generative art, machine learning, natural language processing, text generation, aesthetics
Other note
Citation