Development of a model visualizing lighting quality and life cycle cost of office lighting

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2003
Major/Subject
Valaistustekniikka
Mcode
S-118
Degree programme
Language
fi
Pages
81 s + liitt. 14
Series
Abstract
Työn tavoitteena oli kehittää malli, jolla suunnittelija voi havainnollistaa asiakkaalle elinkaarikustannusten (LCC) ja valaistuksen laadun eroja erilaisissa toimistovalaistusratkaisuissa. Mallia tullaan soveltuvin osin käyttämään myös valaistussuunnittelun apuvälineenä. Mallissa on kaksi osaa: Excelpohjainen taulukko valaistuksen elinkaarikustannusten laskentaan sekä Lightscape-ohjelmalla tehdyt visualisoinnit todellisista mallihuoneista. Virtuaaliset mallihuoneet havainnollistavat toimistovalaistusratkaisujen välisiä eroja valaistuksen laadussa. Työssä perehdyttiin valaistuksen laadun ja elinkaarikustannusten teoriaan. LCC-laskennassa on ennustettava lukuisten parametrien käyttäytyminen koko laskentajakson ajan. Tästä syystä laskelmat eivät voi olla kovin tarkkoja. Absoluuttisten kustannusten sijasta tarkastellaankin yleensä muutaman valitun järjestelmän välisiä eroja. LCC-laskelmien yhteydessä on aina esitettävä herkkyystarkastelu. Visualisoituja mallihuoneita verrattiin todellisiin mallihuoneisiin sekä valaistusteknisin mittauksin että silmämääräisin arvioinnein. Työssä selvisi, että Lightscapen valaistusvoimakkuuslaskenta toimii kohtalaisen tarkasti. Häikäisyn arvostelu ohjelmaa käyttäen oli vaikeaa. Lähtötietojen hankintaan ja käsittelyyn kuluu runsaasti aikaa, mikä rajoittaa Lightscapen käyttöä valaistussuunnittelun apuvälineenä. Visualisoinnin onnistuminen edellyttää ohjelman käytön osaamisen lisäksi paljon tietoa valaistus- ja tietotekniikasta. Tavanomaisten toimistovalaistusratkaisuiden visualisoinnilla ei työn perusteella saavuteta merkittävää lisäarvoa. Pintojen luminanssisuhteita ohjelma visualisoi varsin hyvin.
Description
Supervisor
Halonen, Liisa
Thesis advisor
Taulu, Osmo
Keywords
office lighting, toimistovalaistus, lighting quality, valaistuksen laatu, life cycle cost of lighting, valaistuksen elinkaarikustannukset, lighting visulalization, valaistuksen visualisointi, lightscape
Other note
Citation