Virkattu joutomaa – taiteellinen kasvitutkimus joutomaiden monimuotoisuudesta ja kauneudesta

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
Date
2023
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Kuvataidekasvatuksen maisteriohjelma
Language
fi
Pages
68
Series
Abstract
Virkattu joutomaa – taiteellinen kasvitutkimus joutomaiden monimuotoisuudesta ja kauneudesta on taiteen maisterin opinnäytetyö välitiloista, lähiympäristöstä ja omalaatuisesta kauneudesta. Opinnäytetyössä havainnoidaan joutomaita ja niillä kasvavia kasveja ja otetaan selvää kasvien toimintatavoista. Päämääränä on yrittää ymmärtää joutomaiden ja kasvien elämää ja olemusta paremmin. Opinnäytetyössä joutomaiden merkitystä lähiympäristölle havainnoidaan taiteellisen tutkimuksen keinoin, lopulta kasvivärjäten ja virkaten joutomaat monimuotoiseksi välitilojen taideteokseksi, joutomaiden sommitelmaksi. Tutkielma ottaa osaa kuvataidekasvatuksen ympäristöpedagogiseen ja posthumanistiseen keskusteluun ja pyrkii tuomaan näkökulmia monilajisiin kohtaamisiin. Opinnäytetyössä tutkitaan joutomaita ja niiden kasveja taiteellisen toiminnan eli kasvivärjäyksen ja virkkauksen avulla. Tutkielma kysyy: voiko joutomaiden monimuotoisuuden ja kauneuden tehdä näkyväksi virkatussa viltissä? Onko taiteellisen kasvitutkimuksen kautta mahdollista ymmärtää paremmin lähiympäristöä? Opinnäytetyössä vastauksia näihin kysymyksiin etsitään taiteellisen kasvitutkimuksen kautta. Taiteellinen kasvitutkimus on tätä opinnäytetyötä varten kehitelty taiteellisen tutkimuksen menetelmä, jossa taiteen avulla tutkitaan luonnon ilmiöitä ja ihmisen suhdetta omaan ympäristöönsä. Kasveja kokemuksellisesti havainnoimalla, kasvivärjäämällä ja virkkaamalla etsitään aistista ja kehollista tietoa, joka tallennetaan virkattuun vilttiin. Joutomaista muodostunut viltti on monikäyttöinen taideteos, joka toimii niin seinäkankaana, peittona kuin päiväkirjana. Lisäksi se mahdollistaa konkreettisen kietoutumisen tutkimustuloksiin. Tutkielman aineisto on muodostettu kesällä 2022 Helsingin, Hirvensalmen, Jyväskylän ja Kiuruveden joutomaista ja niiltä kerätyistä suomalaisista luonnonkasveista. Näistä kasveista keitetyillä väriliemillä on värjätty villalankoja virkkaamista varten. Langoista on virkattu suurikokoinen viltti, joka symboloi joutomaita ja niiden kasveja. Viltti on rakentunut kasvivärjättyjen lankojen lisäksi kasvien olemuksien analysoinnista. Näistä pohdinnoista ovat muodostuneet viltin kuviot ja rakenne, joiden avulla joutomaiden monimuotoisuutta ja kauneutta tehdään viltissä näkyväksi. Tutkielmassa esitetään joutomaiden olevan monimuotoisia ja kauniita paikkoja, joiden ominaispiirteet saadaan tehtyä näkyväksi virkatussa viltissä. Kasvien ja joutomaiden olemuksen ymmärtämisen kautta sotkuiset ja sekavat joutomaat näyttäytyvät rönsyilevän kauniina elämän ja suojan kehtoina. Taiteellisen kasvitutkimuksen kautta havainnollistuu virkkaamisen yhteys kasveihin, pehmeiden materiaalien ja joutomaiden yhteys hoivaan, värjäämisen yhteys luontoon ja perinteiden säilyttämiseen sekä taiteen avulla tutkimisen yhteys ekologiaan. Tutkielma esittää, että taiteellisen toiminnan avulla on mahdollista ymmärtää lähiympäristöä paremmin ja siten toimia kasvien liittolaisena.

Crocheted wasteland – artistic plant research of the diversity and the beauty of wastelands is a master's thesis on intermediate spaces, the surrounding environment, and unique beauty. The thesis observes wastelands and the plants that grow on there and explores the workings of plants. The goal is to try to understand the life and essence of wastelands and plants better. In the thesis, the significance of wastelands for the surrounding environment is illustrated by means of artistic research. Using plant dyeing and crocheting, wastelands are turned into a diverse work of art of intermediate spaces. The thesis takes part in the environmental pedagogical and posthumanist discussion of art education and aims to bring perspectives to multi-species encounters. The thesis explores wastelands and their plants through artistic activity, i.e., plant dyeing and crocheting. The thesis asks: can the beauty and diversity of wastelands be made visible in a crochet blanket? Is it possible to understand better the surrounding environment through artistic plant research? In the thesis, answers to these questions are sought through artistic plant research. Artistic plant research is a method of artistic research developed for this thesis, in which phenomena of nature and humans' relationship with nature are studied through art. Through experiential observation of plants, plant dyeing, and crocheting, sensory and bodily information are searched, which is stored in a crocheted blanket. A blanket formed of wastelands is a multi-purpose work of art that works as both a wall hanging, a quilt and a diary. In addition, it allows for concrete intertwining with research results. The material for the thesis was formed in the summer of 2022 from the wastelands of Helsinki, Hirvensalmi, Jyväskylä, and Kiuruvesi, and the Finnish natural plants collected from them. Wool yarns for crocheting have been dyed with color broths cooked from these plants. A large blanket has been crocheted from the yarns, which symbolizes the wastelands and their plants. In addition to plant-dyed yarns, the blanket has been built from the analysis of the essence of the plants. The patterns and structure of the blanket are formed from the thoughts which the plants reflect. With both the artistic activity and the analysis of the plants the beauty and the diversity of the wastelands are made visible in the blanket. The thesis suggests that the wastelands are diverse and beautiful places, whose characteristic features can be made visible in a crocheted blanket. Through understanding of the nature of plants and wastelands, messy wastelands appear to be sprawling beautiful cradles of life and shelter. Through artistic plant research, the connection between crocheting to plants, the connection between soft materials and wastelands to care, the connection between dyeing to nature and the preservation of traditions, and the connection between researching through art to ecology are explored. The thesis suggests that artistic activity makes it possible to better understand the surrounding environment and thus act as an ally of plants.
Description
Supervisor
Tuovinen, Taneli
Thesis advisor
Sederholm, Helena
Keywords
joutomaa, kasvit, monimuotoisuus, kauneus, virkkaus, kasvivärjäys, taiteellinen tutkimus
Other note
Citation