Crowdsourcing Goods Deliveries in Multi-Sided Markets – A Multiple Case Study

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Perustieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2016-08-24
Department
Major/Subject
Strateginen johtaminen
Mcode
IL3006
Degree programme
Tuotantotalouden koulutusohjelma
Language
en
Pages
73 + 1
Series
Abstract
Crowdsourcing is an intriguing option to carry out the last-mile delivery of goods. Due to the rising trend of ecommerce many companies face the pressure to offer home deliveries to their customers. However, companies still struggle to make these last-mile deliveries profitable due to the challenging optimization of distances between drop-off points and corresponding delivery times. Crowdsourcing tackles these obstacles by tapping into a large mass of individual deliverers and their unused resources, such as the leftover space in a customer’s car. Indeed, crowdsourcing is proven to enable faster, and more cost efficient deliveries. Crowds have been exploited in a wide array of businesses but only recently has the trend of crowdsourcing goods deliveries emerged. Consequently, there exists only limited empirical research on the subject. Further, thus far the crowdsourcing literature has been mainly based on various applications on crowdsourcing product development. Hence, it is not yet fully understood how crowdsourcing goods delivery platforms engage their deliverers and grow the platform. The aim of this study is to analyze strategies that crowdsourcing goods delivery platforms adopt to realize network effects and engage crowds. This qualitative multiple-case study explores nine crowdsourcing goods delivery companies that operate solely as intermediaries that connect people who need something delivered with those who are able and willing to do the task. The data analysis follows Eisenhardt's (1989) instructions on building theory from case study research, deriving tentative findings within the individual cases and then comparing these emergent patterns across the cases. A framework was synthesized from recent crowdsourcing and multi-sided platform literature to focus the analysis on issues closely related to crowdsourcing platforms. The framework observes openness, pricing and governance strategies used by the platform owners. This study reveals strategies that the crowdsourcing goods delivery platforms adopted to build up a viable platform. They combined strategies that are typical of both multi-sided platforms and crowdsourcing environments. Further, my findings suggest that these platform strategies were used sequentially to address different challenges in the different phases of the case companies’ life cycle.

Tavarakuljetusten joukkoistaminen on houkutteleva vaihtoehto kuljettaa verkkotilaukset asiakkaille. Verkkokaupan yleistyessä moni yritys on joutunut tarjoamaan kotiinkuljetuksia asiakkailleen. Kuljetusten toteuttaminen tehokkaasti on kuitenkin haasteellista tilauksien reitittämisen ja vastaavien aikaikkunoiden optimoinnin vaikeuden vuoksi. Joukkoistaminen vastaa näihin ongelmiin käyttäen hyväkseen suurta määrää kuljettajia ja heidän resurssejaan. Joukkoistamalla yritys voi esimerkiksi antaa verkkotilaukset kaupassa käyvien asiakkaiden kuljetettavaksi. Joukkoistamisen on todettu tekevän kuljetuksista nopeampia ja kustannustehokkaampia. Joukkoistamista on käytetty hyväksi monella alalla, mutta tavarakuljetusten joukkoistaminen on tullut vasta nyt mahdolliseksi. Aiheesta on tehty hyvin vähän empiiristä tutkimusta, ja joukkoistamista käsittelevä tutkimus perustuu pääosin avoimiin tuotekehityssovelluksiin. Aiempi tutkimus ei siis kerro, miten joukkoistetut tavarakuljetusalustat sitouttavat kuljettajia ja kasvattavat palveluaan tehokkaasti. Työn tavoitteena oli perehtyä strategioihin, joita joukkoistetut tavarakuljetusalustat käyttävät luodakseen kasvavan alustan ja sitouttaakseen käyttäjiään. Tämä kvalitatiivinen monitapaustutkimus tarkastelee yhdeksää yritystä, jotka joukkoistavat tavarakuljetuksensa yksityisille kuljettajille toimien ainoastaan tilauksien välittäjänä. Data-analyysi perustui Eisenhardtin (1989) tapaustutkimusmetodiin, jossa löydökset kerättiin aluksi yritystapauksista erikseen, jonka jälkeen niitä verrattiin keskenään eri tapausten kesken. Viitekehys piti analyysin rajattuna strategioihin, jotka liittyvät ainoastaan monipuolisiin markkinoihin ja joukkoistamiseen. Viitekehys koottiin vastaavasta kirjallisuudesta ja se keskittyy avonaisuus-, hinnoittelu- ja valvontastrategioihin. Tutkimus luettelee strategioita, joita joukkoistetut tavarakuljetusalustat käyttivät rakentaakseen toimivan alustan ja käyttäjäyhteisön. Yritykset yhdistelivät strategioita, jotka ovat tyypillisiä käytettäväksi sekä monipuolisilla markkinoilla että joukkoistetuilla alustoilla. Lisäksi löydösteni perusteella näitä strategioita käytettiin vastaamaan eri kasvuvaiheiden tuomiin haasteisiin.
Description
Supervisor
Gustafsson, Robin
Thesis advisor
Krook, Hannu
Keywords
crowdsourcing, multi-sided platforms, crowdsourcing goods deliveries, goods deliveries, last-mile delivery
Other note
Citation