Rahoituksen konvertoinnit yritysten pelastautumiskeinona taantuman alkaessa - Case Finnvera Oyj

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Master's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2016
Major/Subject
Laskentatoimi
Accounting
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
73
Series
Abstract
Tämän maisterintutkinnon tutkielman tavoitteena on selvittää, pystytäänkö valtion erityisrahoituslaitoksen Finnvera Oyj:n vuonna 2009 tekemien lainojen konvertointien eli maksuvaikeuksien takia tehtyjen laina-aikojen pidennysten lopputuloksia ennustamaan taloudellisilla ja/tai ei-taloudellisilla tekijöillä. Tämän lisäksi pyritään selvittämään, mitkä tunnusluvut erottelevat onnistuneet ja epäonnistuneet konvertoinnit parhaiten toisistaan. Tutkielman otos koostuu 60 suomalaisesta pienestä ja keskisuuresta yrityksestä, jotka edustavat eri toimialoja kattaen maantieteellisesti koko Suomen. Yritystutkimus ry:n ohjeiden mukaisesti oikaistu aineisto saatiin Finnverasta. Konvertointipäätöksen lopputulosta ennustava malli luotiin käyttäen tutkimusmenetelmänä logistista regressiota. Selitettävä muuttuja määriteltiin rahoittajan näkökulmasta käyttäen kriteerinä yrityksen vuoden 2011 riskiluokkaa sekä liiketaloudellisesta näkökulmasta perustaen määrittely tilikauden 2011 tulokseen. Tämän tutkielman tulokset osoittavat onnistumisten ja epäonnistumisten populaatioiden välillä tilastollisesti merkitseviä eroja vain muutaman taloudellisen tunnusluvun kohdalla. Kummassakin selittävän muuttujan jaottelussa kannattavuuden tunnusluvuista kokonaispääoman tuottoaste ja käyttöpääoma per taseen loppusumma -tunnusluku osoittivat tilastollisesti merkitseviä eroja. Riskiluokan mukaisessa jaottelussa lisäksi velkaisuutta kuvaava pitkäaikainen vieras pääoma per taseen loppusumma -tunnusluku ja tilikauden tulokseen pohjautuvassa jaottelussa myyntisaamisten kierto osoittivat tilastollisesti merkitseviä eroja. Kummankin selitettävän muuttujan jaottelutavan mukaiseen lopulliseen malliin valikoitui ainoana tunnuslukuna kokonaispääoman tuottoaste. Riskiluokkaan perustuvan mallin erottelutarkkuudeksi saatiin 73,3 prosenttia ja tilikauden tuloksen pohjautuvan mallin tarkkuudeksi 70 prosenttia.
Description
Keywords
taloudellinen tunnusluku, ei-taloudellinen tunnusluku, maksuhäiriö, konkurssiennustaminen, Finnvera Oyj, logistinen regressio
Other note
Citation