Kasvillisuus 3D-renderöinnissä

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Bachelor's thesis
Date
2021
Department
Major/Subject
Maisema-arkkitehtuuri
Mcode
Degree programme
Taiteiden ja suunnittelun kandidaattiohjelma
Language
fi
Pages
42
Series
Abstract
Tässä kandidaatintyössä käydään läpi 3D-mallintamisen ja -renderöinnin perusteita sekä syvennytään kasvien 3D-mallintamiseen ja vertaillaan eri tavoin mallinnettujen ja teksturoitujen 3D-mäntyobjektien renderöintiä. Tavoitteena on perehdyttää lukija tietokoneavusteisten kuvien luomisen perusteisiin ja antaa ymmärrystä 3D-mallinnetun kasvin lehtien ja neulasten mallinnuksessa ja teksturoinnissa olevien vaihtoehtoisten ratkaisujen vaikutuksiin tietokoneen resurssien käytössä sekä renderöitävän kuvan prosessointiajassa. Vertailuun valittiin muuttujiksi objektin geometria sekä tekstuurin läpinäkyvyyden käyttö. Vertailussa havaittiin, että objektin geometriassa käytettyjen polygonien määrä on verrannollinen objektin käsittelyssä vaadittuun työmuistiin. Havaittiin myös, että läpinäkyvyyttä käyttäen voidaan luoda polygonimääriltään pieniä objekteja, mutta niiden renderöinti vie havaintojen perusteella pidempään kuin objektien, joissa läpinäkyvyyttä ei ole käytetty. Kandidaatintyössä tehdyt havainnot toimivat avauksena aiheen jatkotutkimustarpeelle, jolla pyritään laajentamaan ymmärrystä kasvien 3D-renderöintiin vaikuttavista tekijöistä. Lisätutkimuksen avulla pystytään luomaan maisema-arkkitehtien, arkkitehtien sekä visualisointikuvien tekijöiden kannalta entistä paremmin optimoituja objekteja, joita voidaan käyttää suunnitteluprosessin tukena, sekä sujuvan ja vaikuttavan viestinnän välineenä.
Description
Supervisor
Hautamäki, Ranja
Thesis advisor
Muhonen, Matleena
Keywords
kasvillisuus, kasvien mallintaminen, 3D-renderöinti, 3D, maisema-arkkitehtuuri, havainnekuvat
Other note
Citation