Kiinteistönhoidon sopimusaikainen laadunhallinta

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2007
Major/Subject
Kiinteistöoppi
Mcode
Maa-20
Degree programme
Language
fi
Pages
95 s + (4)
Series
Abstract
Kiinteistönhoidon sopimusaikainen laadunvalvonta on haastavaa, sillä vakiintuneita menetelmiä laadunvarmistukseen ei ole, vaan käytetyt keinot ovat pitkälti tilaaja- ja tapauskohtaisia. Laajasti käytettyjen ja objektiivisten laatumittareiden puuttuminen vaikeuttaa kiinteistönhoidon sopimuksenmukaisuuden varmistamista. Tutkimuksen päätavoitteena oli selvittää alalla vallitsevia käytäntöjä ja kehittämiskohteita kiinteistönhoidon sopimuksenaikaiseen laadunhallintaan liittyen. Näitä näkemyksiä kartoitettiin tutkimuksen empiirisen osan yhteydessä suoritetuilla asiantuntijahaastatteluilla. Haastattelujen avulla pyrittiin tunnistamaan ne tekijät ja menetelmät, jotka koetaan tärkeiksi kiinteistönhoidon laadun mittaamisessa sekä selvittämään sopimusaikaisen laadun todentamiseen liittyviä kehitystarpeita. Kiinteistönhoidon laadun ohjaamisen ja valvonnan työvälineiksi tarvitaan kiinteistönhoidon erityispiirteisiin perustuvia laatumittareita, joista esimerkkinä määrämuotoiset auditoinnit. Laadun säännöllisen seuraamisen kautta molemmat sopijapuolet saavat tietoa sopimuksen menestystekijöiden nykytilasta ja kehityssuunnasta. Menestystekijöiden tunnistaminen edellyttää kiinteistönhoidon osapuolien tarpeiden ja odotusten hallintaa. Laatu koetaan huonoksi, mikäli odotusarvot eroavat koetusta laadusta. Mittaamisen ja seurannan ohella eräs konkreettisista keinoista kehittää kiinteistönhoidon laatua on palkkio- tai sanktiomenetelmän liittäminen osaksi laadunhallintaa. Kannustinjärjestelmän tulee perustua luotettavaan ja oikeudenmukaiseen laatumittaristoon. Rahallisen kannustimen uskotaan vaikuttavan positiivisella tavalla ennen kaikkea operatiivisen tason tuottamaan toiminnalliseen laatuun. Sopimuksen pitää olla myös yritystasolla taloudellisessa mielessä motivoiva ja yhteistyön riittävän pitkäjänteistä, jotta siihen uskalletaan panostaa ja sitoutua. Tulevaisuuden kehityksen kannalta suuri painoarvo tulee olemaan sillä, miten kiinteistönhoidon huoltokirja- ja raportointiohjelmistot sekä yksittäiset laadunseurantatyökalut onnistutaan yhdistämään yhdeksi laadunhallintajärjestelmäksi. Yhtä lailla tärkeää on luottamus ja usko siihen, että laatuun tulee panostaa ja siihen voidaan vaikuttaa.
Description
Supervisor
Lindholm, Anna-Liisa
Thesis advisor
Martiskainen, Veikko
Keywords
maintenance, kiinteistönhoito, quality management, laadunhallinta, KPI, laatumittari, incentive system, kannustinjärjestelmä
Other note
Citation