The effect of veneer to stiffness and strength of plywood

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Engineering | Master's thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2012
Major/Subject
Lujuusoppi
Mcode
Kul-49
Degree programme
Language
fi
Pages
81 s. + liitt. 6
Series
Abstract
This research investigates the effects of statistical features of veneers with the mechanical properties of plywood. The mechanical properties comprise the bending stiffness and strength features of the plywood and veneers. The research is performed using a statistical model which utilizes standard deviation of mechanical properties as well as the mean value. The standard deviation model covers the random material properties of wood and their significant variation. The objective of this study is to develop a calculation method for evaluating veneer stiffness and strength values. The currently used calculation methods are not able to predict the mechanical behaviour of the plywood when the composition of plywood is changed. In practice, this means that material tests are needed for every different plywood composition. In order to develop and validate the new calculation method, several material tests are performed on different plywood structures. The first structure contains a standard composing and the second contains special directional composition. These two special structures are used to validate the calculation method. The obtained results for special structures from both statistical and deterministic calculation methods are then compared. In this study, deterministic calculation method corresponds to calculation method presented in the standards with certain assumptions. The modulus of elasticity of veneers differs between two models approximately by 7 per cent, and the greatest difference for the plywood is 11 per cent whereas the average difference is approximately 6 per cent. Therefore, there is no significant difference between the models when calculating the stiffness values of plywood and veneer. However, the hypothetical examination shows that the statistical model yields lower strength values compared to the deterministic model. Lower values follow a different failure criterion, but the results based on experimental data shows that the statistical model performs better for special structures o than the deterministic model.

Tässä työssä tutkitaan vanereissa olevien viilujen statistiikan vaikutusta vanerin mekaaniseen käyttäytymiseen. Mekaanisella käyttäytymisellä tarkoitetaan vanerin ja sen viilujen lujuus- ja jäykkyysominaisuuksia kuormitettuna. Statistiikan vaikutusta tutkitaan tilastollisen mallin avulla, joka huomioi nykyisten, determinististen laskentamenetelmien antamien tiettyjen keskiarvojen tai karakterististen arvojen lisäksi keskihajonnan vaikutuksen laskennassa. Keskihajonnan avulla pyritään huomioimaan puun ominaisuuksien satunnaisuutta ja vaihtelua. Työn tavoitteena on kehittää laskentamenetelmä vanerin viilujen jäykkyys- ja lujuusominaisuuksien laskemiseen. Nykyiset standardien mukaiset menetelmät eivät kykene ennustamaan vanerin mekaanista käyttäytymistä ladonnan vaihtuessa, vaan tällöin tarvitaan uusia materiaalikokeita ominaisuuksien määrittämiseksi. Laskentamenetelmän kehittämistä ja validointia varten suoritetaan materiaalikokeita kolmelle erilaiselle vanerirakenteelle. Yksi rakenteista on standardiladonnalla valmistettu vaneri, josta viiluarvot lasketaan mallia varten. Kaksi muuta rakennetta ovat suunnattuja erikoisrakenteita, kahdella eri paksuudella, joita käytetään mallin validointiin. Tilastollisen mallin antamia tuloksia suunnatuille erikoisrakenteille verrataan deterministisen mallin antamiin tuloksiin. Tässä yhteydessä esitetty deterministinen malli vastaa, tietyin oletuksin, standardien mukaisia laskentamenetelmiä. Mallien tuottamassa viilun kimmomoduuliarvossa on eroa noin 7 prosenttia ja viiluarvosta edelleen lasketuissa vaneriarvoissa suurimmillaan 11 prosenttia, mutta keskimäärin noin 6 prosenttia. Vanerin jäykkyyden laskennassa mallien välillä ei ole havaittavissa selvää eroa. Mallien tuottamat kuormankantokyvyt eroavat erityisesti hypoteettisessa tarkastelussa, jossa tilastollinen malli tuottaa selvästi matalampia arvoja, johtuen erilaisesta murtokriteeristä deterministiseen malliin verrattuna. Kokeellisen datan perusteella tilastollinen malli ennustaa erikoisrakenteiden lujuuden paremmin, sillä mallin tuottamissa arvoissa hajonta on selvästi pienempää kuin deterministisellä mallilla.
Description
Supervisor
Tuhkuri, Jukka
Thesis advisor
Freund, Jouni
Keywords
plywood, vaneri, veneer, viilu, statistics, statistiikka, birch, koivu, mechanical behaviour, mekaaninen käyttäytyminen
Citation