Real-time resource management and activity controlling - from a push and pull perspective

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Science | Master's thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2013
Major/Subject
Sovellettu matematiikka
Mcode
Mat-2
Degree programme
Language
fi
Pages
88
Series
Abstract
The usage of resources in complex organizations has usually resulted in over-resourcing and the standardization of products and services. The intensifying global competition has forced organizations to break down extensive resource buffers. At the same time customers are more and more allowed to participate in the decision making related to products and services they buy. Some standard products or services are not necessary enough anymore. Flexible production methods are needed to be able to stay in the rapidly changing competition. This work investigates how organizational resource management and activity controlling could be developed to better rise to the challenge described above. According to the real time resource management and activity controlling concept created, pull-information from customers can be used to steer organizational activities. The flexibility needed can be created by using an activity based approach. The activities can, by optimization, be scheduled to better suit the customers. By considering costs from the beginning, more cost effective solutions can be found. The ease study results demonstrate that, by using the concept, the subject organization would be able to conduct significant savings in the long term. The distance between strategic decisions and everyday activities could be shortened by using the concept. The concept was of considerable practical use to the subject organization.

Vuorovaikutukseltaan monimutkaisessa organisaatiossa resurssien käytön suunnittelu on usein johtanut yliresursointiin ja tuote- ja palveluvalikoiman standardisointiin. Kiristynyt kansainvälinen kilpailu on pakottanut organisaatiota purkamaan ylisuuria resurssipuskureita. Samaan aikaan asiakkaat pääsevät yhä enemmän osallistumaan päätöksentekoon koskien valikoimaa. Yhden standardituotteen tai palvelun tarjoaminen ei välttämättä enää riitä. Tarvitaan uusia joustavia tuotantomalleja, jotta pysyttäisiin nopeasti muuttuvassa kilpailussa mukana. Tässä työssä tutkittiin, miten organisaatioiden resurssihallintaa ja toiminnanohjausta voitaisiin kehittää vastaamaan yllä esitetyt haasteet. Työssä luotiin reaaliaikainen toiminnanohjaus- ja resurssihallintamenettelyn konsepti, jonka avulla asiakkailta saatavaa tietoa voidaan käyttää toiminnan ohjaukseen. Tarvittava joustavuus saadaan aikaan toimintolähtöisellä tarkastelutavalla. Optimoinnin avulla toimintoja voidaan aikatauluttaa paremmin asiakkaiden toiveiden vastaamiseksi. Kustannukset otetaan alusta asti huomioon, ja siten saadaan aikaan kustannustehokkaampia ratkaisuja. Tapaustutkimustulokset osoittavat, että konseptin avulla tutkimuskohteena ollut ammattikorkeakoulu voisi saada aikaan huomattavia säästöjä pitkällä tähtäimellä. Konseptin avulla oli mahdollista kaventaa strategisten päätösten ja päivittäisen toiminnan välistä kuilua. Konsepti loi merkittävästi arvoa tapaustutkimusorganisaatiolle.
Description
Supervisor
Hämäläinen, Raimo P.
Thesis advisor
Pennanen, Ari
Keywords
resource, resurssi, activity, toiminnot, steering-models, ohjausmallit, push, työntö- ja imuohjaus, pull, lean-ajattelu, lean-thinking, kybernetiikka, cybernetics, holismi, holism, optimointi, optimization
Other note
Citation