Tilaa oppimiselle - käyttäjäkokemuksen kehittäminen avoimissa oppimisympäristöissä

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
Date
2020
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Master’s Programme in Interior Architecture
Language
fi
Pages
105 + 18
Series
Abstract
Tietoyhteiskunta muuttaa työelämän tarpeita ja haastaa oppimaiseman muutokseen, jotta se pysyisi ajantasaisena ja kilpailukykyisenä. Kouluissa tehdään suuria muutoksia, organisaatio tasoista fyysisiin oppimisympäristöihin. Oppimaiseman osalta muutokset ovat painottaneet elinikäisen oppimisen, avaintaitojen ja yhteisöllisyyden kehittämiseen valmistaakseen opiskelijoita tulevaisuuden arvaamattomuuteen. Uudenlaiset tarpeet edellyttävät pedagogioiden ja opintosuunnitelmien muutoksia, jotka vaikuttavat fyysisen oppimisympäristön tarpeisiin. Ratkaisuna on nähty avoimet ja muuntojoustavat oppimisympäristöt, jotka mahdollistavat erilaisia opetus- ja oppimismuotoja sekä tukevat laajenevaa oppimaisemaa ja sen tarpeita. Avoimet ja muuntojoustavat oppimisympäristöt pyrkivät maksimoimaan tilojen käytön ja tehokkuuden päivänkaarimallin avulla sekä tarjoamaan yhteisöllisyyttä ja vuorovaikutteista toimintakulttuuria tukevan ilmapiirin ja välineistön. Avoimia oppimisympäristöjä on luotu aikaisempinakin vuosikymmeninä, mutta niistä on luovuttu opetuksellisten ihanteiden ja tilojen synnyttämien aistiärsykkeiden tähden. Samoja haasteita on jälleen nähtävissä. Ristiriitaa on syntynyt ennen kaikkea avoimen oppimisympäristön tavoiteltujen ihanteiden ja käyttäjien käyttökokemuksen välillä, jotka ovat vaikuttaneet käyttäjien hyvinvoinnin kokemuksiin. Ammatillisen koulutuksen oppimisympäristöjen suunnittelu on jäänyt pitkään vaille huomiota. Nyt niiden suunnitteluun pyritään panostamaan ja kehittämään niitä yhdessä eri toimijoiden kanssa. Haasteena ammattikoulutuksen fyysisten oppimisympäristöjen suunnittelulle tuo niiden moninainen oppilasaines sekä erikoistilat. Tarkastelen tässä opinnäytetyössä millaiset ominaisuudet vaikuttavat käyttäjien kokemukseen fyysisestä oppimisympäristöstä ja miten avoin fyysinen oppimisympäristö voi tukea käyttäjien hyvinvoinnin kokemusta koulu- ja työarjessa suunnittelijan ja suunnittelun näkökulmasta. Opinnäytetyö on laadullinen tapaustutkimus. Tapaustutkimuksena toimii Stadin ammatti- ja aikuisopiston rakennusalan ja talotekniikan nykyiset toimipisteet sekä tulevan kampuksen avoin oppimisympäristö. Tutkimus tarkastelee avoimien oppimisympäristöjen käyttäjäkokemuksen ja tilan välistä suhdetta ilmiönä niin fyysisten kuin psykososiaalistenkin näkökulmien kautta tutustuen useaan uuteen avoimeen oppimisympäristöön pääkaupunkiseudulla. Menetelminä tutkimuksessa käytetään havainnointia ja yhteissuunnittelua. Tavoitteena löytää yhteisöllisyyttä, hyvinvointia ja opiskelijoiden motivaatiota tukevia ratkaisuja fyysisen oppimisympäristön kokemuksen parantamiseksi. Opinnäytetyö jakautuu teoriaosaan, tutkimus osaan ja pohdintaan. Teoriaosassa tutustutaan avoimien oppimisympäristöjen ja ammatillisen koulutuksen oppimisympäristön muutoksiin ja muutostarpeisiin. Teoriaosan päättää kuvaus muotoilijan roolin muuttumisesta ja yhteissuunnittelun mahdollisuuksista. Teorian lähdemateriaalina toimii alan kirjallisuus, tutkimukset ja lehtiartikkelit. Tutkimusosassa esitellään tapaustutkimuksen kohde, menetelmät sekä aineiston analyysi. Pohdinta koostuu tutkimuksen tuloksista sekä johtopäätöksistä. Tutkimus osoitti, että avoimilla oppimisympäristöillä on edelleen samanlaisia haasteita kuin aikaisemminkin. Fyysisellä oppimisympäristöllä on suuri vaikutus hyvinvoinnin kokemiseen käyttäjien työ- ja kouluarjessa. Avoimien oppimisympäristöjen osalta esiin nousi teemoja, joita voidaan hyödyntää avoimen fyysisen oppimisympäristön käyttäjäkokemuksen kehittämiseksi. Stadin ammatti- ja aikuisopiston rakennusalan ja talotekniikan linjan tulokset ovat kohdekohtaisia ja tarjoavat ratkaisuja tulevan kampuksen tilojen ja käyttäjien yhteisöllisyyden ja toimintakulttuurin edistämiseksi. Tulevien koulujen avoimia oppimisympäristöjä suunniteltaessa huomiota tulisi kiinnittää enemmän kohderyhmään, koulun tavoitteisiin ja pedagogisiin valintoihin. Yhteissuunnittelulla on tärkeä rooli hyvinvointia tukevan avoimen oppimisympäristön suunnittelun ja toimivuuden kannalta.

The information society is changing the needs of work life and challenging the learning landscape to change, so that it remains up-to-date and competitive. Major changes are being made in schools, from organizational levels to physical learning environments. The changes in the learning landscape have emphasized the development of lifelong learning, key skills and sense of community in order to prepare the students for the unpredictability of the future. New kinds of needs require changes in pedagogies and curriculum that affect the needs of the physical learning environment. One solution for this is seen as an open and adaptable learning environment, which allows a variety of teaching and learning methods, as well as support the expanding learning landscape and its needs. Open and adaptable learning environments aim to maximize the use and effectiveness of the space using a day-arc model and by providing a sense of community and an atmosphere which supports an interactive school culture and its equipment. Open learning environments have been created in previous decades, but they have been abandoned because of changes in educational ideas and because the spaces have caused too much sensory stimuli. The same challenges can be seen again. The problems can be seen especially between the sought after ideals of the open learning environments and the actual user experience that has influenced their well-being in them. The design of learning environments in vocational education has been neglected for a long time. Now the aim is to invest in their development and develop them together with various operatives. The challenge for the design of physical learning environments in vocational education is their distinctive student material as well as special facilities. In this thesis, I examine what characteristics affect the users experience of the physical learning environment and how an open physical learning environment can support the users well-being in school and work from the perspective of design and a designer. This thesis is a qualitative case study. The case study is the current offices of the Helsinki Vocational College and Adult Institute in the field of construction and building technology, as well as the open learning environment of the future campus. The study examines the relationship between user experience and space in open learning environments as a phenomenon from both physical and psychosocial perspectives, exploring several new open learning environments in the Helsinki metropolitan area. The methods used in the study are observation and co-design. The aim is to find solutions that support a sense of community, well-being and student motivation, in order to improve the experience of the physical learning environment. The thesis is divided into theory, research and reflection. The first part introduces the changes and needs of open learning environments and the learning environment of vocational education. The theory part concludes with a description of the changing role of the designer and the possibilities of co-design. The source material for the theory part is literature, different researches and journal articles. The research part presents the subject of the case study, methods and data analysis. The reflection part consists of the results of the research and the conclusions. The study showed that open learning environments are still facing the same challenges as before. The physical learning environment has a major impact on the well-being the user experiences in work and school lives. With regard to the open learning environments, some topics emerged that could be used to develop the user experience of an open physical learning environment. The results of the Helsinki Vocational College and Adult Institute's line of construction and building technology are site-specific and offer solutions on how to utilise the space on the future campus and how to promote the sense of community and school culture for its users. When designing open learning environments for future schools, more attention should be given to the target group, school goals and pedagogical choices. Co-design plays an important role when designing a functioning open learning environment that supports well-being.
Description
Supervisor
Kareoja, Pentti
Thesis advisor
Pirinen, Antti
Niemelä, Mirja
Keywords
fyysinen oppimisympäristö, avoimet oppimisympäristöt, ammatillinen koulutus, toimintakulttuuri, hyvinvointi, yhteissuunnittelu, sisustusarkkitehtuuri, kouluarkkitehtuuri
Other note
Citation