Multimedia Broadcast Multicast Service From GERAN/PH Point of View

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2005
Major/Subject
Tietoliikennetekniikka
Mcode
S-72
Degree programme
Language
en
Pages
xi + 86 s. + liitt. 6
Series
Abstract
Tämän työn tavoitteena on analysoida Multimediadatan ryhmälähetyspalvelua (MBMS) GERAN:in fyysisen kerroksen (PH) näkökulmasta. Erityisesti kiinnitetään huomiota MBMS:n ominaisuuksiin, jotka vaikuttavat solunvaihtoon liittyviin prosesseihin PH - kerroksella. MBMS -analyysi on tehty pääosin olemassa olevien 3GPP:n teknisten spesifikaatioiden ja myös muiden MBMS:ään liittyvien tutkimusten pohjalta. Myös Nokialla käydyt keskustelut ja palaverit ovat vaikuttaneet huomattavasti analyysin etenemiseen ja tulokseen. Multimediadatan ryhmälähetyspalvelun ominaisuuksia ja mahdollisuuksia on tutkittu myös vertaamalla MBMS-palvelua muihin olemassa oleviin teknologioihin, joiden avulla on mahdollista tarjota vastaavia multimediapalveluja. MBMS:n vaikutusta nykyiseen GERAN / PH:n implementaatioon on myös analysoitu ja siksi tätä diplomityötä voidaankin käyttää pohjana tutustuttaessa MBMS:n aiheuttamiin muutoksiin ja ominaisuuksiin PH:n implementaatiossa. MBMS -palvelun perusperiaatteena on siirtotien jakaminen useiden käyttäjien käyttöön. Jakamalla siirtotie useiden käyttäjien kesken pystytään säästämään ilmarajapinnan ja runkoverkon resursseja jakamalla samanaikaisesti multimediasisältö useille käyttäjille. Tämä aiheuttaa kuitenkin tiettyjä muutoksia PH -kerroksen implementaatioon. Suurin muutos PH -kerroksen kannalta on luultavimmin solun uudelleen valinnan toteuttaminen fast reseption resumption - ominaisuuden avulla, koska sen toteuttamiseksi solunvalintaprosessia on muutettava. Tämän ominaisuuden avulla on mahdollista jatkaa nopeasti datan vastaanottoa solunvaihdon jälkeen ilman merkittävää tiedon menetystä, siirtymällä suoraan uuden solun liikennekanavalle, jonka jälkeen solunvaihto voidaan suorittaa loppuun. MBMS:n ominaisuuksia ja sen aiheuttamia muutoksia PH:n implementaatioon on analysoitu tässä työssä yleisellä tasolla, koska yksityiskohtaista designia tai implementaatiota ei voida esittää julkisessa diplomityössä.
Description
Supervisor
Häggman, Sven-Gustav
Thesis advisor
Majuri, Toni
Keywords
MBMS, fyysinen kerros, GERAN, solunvaihto, physical layer, re-selection, fast reception resumption
Other note
Citation