Strategian tutkimus non profit -organisaation varainkeruun mahdollistamiseksi lahjoitustoiminnan kautta

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Kemian tekniikan korkeakoulu | Master's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2015-05-12
Department
Major/Subject
Markkinointistrategia ja liiketoiminnan analytiikka
Mcode
KE999-2
Degree programme
KEM - Kemian tekniikan koulutusohjelma
Language
fi
Pages
85 + 4
Series
Abstract
Suomalaisessa hyväntekeväisyyskulttuurissa on ollut menestyviä hyväntekeväisyysorganisaatioita vuosikymmeniä. Synnytys- ja naistentautiopin tutkimussäätiö tilasi tämän tutkimuksen rakentaakseen lahjoitustoiminnan avulla toimivan varainkeruuhankkeen tukemaan ja kehittämään tutkimus- ja koulutustoimintaansa. Tässä työssä tutkitaan strategiaa varainkeruun mahdollistamiseksi lahjoitustoiminnan kautta suomalaiselle terveydenhuoltoalan yleishyödylliselle säätiölle. Säätiöllä on vuosikymmenien toimintahistoria Suomessa, ja tässä työssä pyritään löytämään keinoja kaupallistaa toiminta varainkeruuta varten. Tutkimuksessa käydään läpi eri markkinoinnin teorioita, joiden avulla pyritään antamaan säätiölle toimintaehdotuksia varainkeruun mahdollistamiseksi. Tätä varten on teetetty pohjatiedoksi säätiön ja muille alan huippuasiantuntijoille kysely, jonka avulla on voitu selvittää strategiatyön lähtökohtia. Tutkimusosuudessa suoritettiin markkinatutkimus (100 kappaleen otos), jonka vastaukset kerättiin HYKS Kätilöopiston sairaalan potilailta kyselylomakkeiden avulla. Tuloksia tutkittiin pääasiassa varianssi- (ANOVA) ja korrelaatioanalyyseillä SPSS-ohjelmistolla. Näin pyrittiin saada selville lisätietoja lahjoitusmarkkinoista Suomessa säätiön toimialan näkökulmasta. Vastauksien analyysin avulla pystyttiin antamaan tilaajasäätiölle ehdotuksia strategian toteuttamiseksi. Aikaisempaa, vastaavaa tutkimusta ei Suomesta löytynyt, joten vertailuja aikaisempiin tutkimuksiin ei juuri voitu tehdä. Tämän markkinatutkimuksen perusteella muodostettiin säätiön varainkeruutoiminnalle segmentointi- ja brändistrategiaehdotukset. Todettiin, että säätiön kannattaa laajentaa brändinsä tukemaan kahta suurta kokonaisuutta: perheiden terveyden tukemista ja naisten terveyden tukemista. Säätiön varainkeruutoiminnnan brändillä on suuri vaikutus lahjoittajan motivaatioon. Herkkä non profit -ala vahvistaa ilmiötä. Markkinaorientoituneisuuden keinoin varainkeruuorganisaation toiminta tulee olla hyvin suunniteltua ja tarjooman tulee olla kohdennettu tarkasti oikeisiin segmentteihin. Todettiin myös, että säätiöllä on hyvät mahdollisuudet onnistua varainkeruussa.

There have been successful non-profit organizations in Finnish charity culture over the past decades. Research Foundation of Obstetrics and Gynecology ordered this research to build charity fundraising to develop and support their research and training operations. The aim of this thesis is to examine strategy of charity fundraising for a Finnish health care non-profit -foundation. The foundation has a history of decades in Finland. This research takes a stand on how to commercialize the work of the foundation’s for a charity fundraising via marketing methods. This study goes through various marketing theories and by them this thesis is suggesting strategy proposals to develop fundraising. Also, for this purpose there has been made a survey for top professionals in Finland to clarify premises for a strategy work. Market research was made to form quantitative research results. Answers were collected in HYKS Maternity Hospital via questionnaires. The sample size was 100 answers. Results were researched mostly by variance and correlation analysis. The purpose was to collect more information of charity markets in Finland, in terms of foundation’s field of operation. By the analysis of quantitative research there have been given proposals to develop the strategy. There is no existing former corresponding research in Finland so it was impossible to make strict comparisons of the results. Using this market research it was possible to form segmentation and brand strategy proposals for the fundraising functions of the foundation. It was discovered that the foundation should extend the brand to form two large entireties: the support of families’ health and the support of women’s health. The brand of foundation’s fundraising has a great impact on a donor’s motivation. A sensitive non-profit field reinforces the phenomena. With the methods of market orientation the operations of fundraising have to be well planned and the product portfolio has to be aimed precisely to correct segments. Furthermore, it was discovered that the prospect of succeeding in the foundation’s fundraising are good.
Description
Supervisor
Parvinen, Petri
Thesis advisor
Aspara, Jaakko
Keywords
yhteiskunnallinen markkinointi, non profit -organisaatio, brändi, segmentointi, varianssianalyysi, korrelaatioanalyysi
Other note
Citation