Suomen sosiaalietuuksien synnyttämät kannustinloukut

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Bachelor's thesis
Date
2021
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Taloustiede
Language
fi
Pages
30
Series
Abstract
Kandidaatintutkielmassa käsitellään kannustinloukkuja eri näkökulmista kirjallisuuskatsauksen avulla. Kannustinloukuista tarkastelun kohteena ovat työttömyysloukut ja tuloloukut. Tutkielman tavoitteena on selvittää, millaisia kannustinloukkuja Suomen vero- ja tulonsiirtojärjestelmä aiheuttaa ja miten. Tarkoituksena on myös saada selville, miten kannustinloukkuja mitataan, mitkä väestöryhmät päätyvät todennäköisimmin kannustinloukkuun sekä miten kannustinloukkuja on yritetty purkaa ja miten niitä voisi jatkossa yrittää lieventää. Tutkielmassa eritellään, mitkä sosiaalietuudet erityisesti yhdessä synnyttävät kannustinloukkuja. Teoreettisen taustan muodostaa työn tarjonnan malli, jota käsitellään omana teoriana, mutta sitä hyödynnetään myös tutkittaessa, miten verotus ja sosiaaliturvajärjestelmä vaikuttavat työn tarjontaan. Kannustinloukkujen mittaamiseen käytetään työllistymisveroastetta tai efektiivistä marginaaliveroastetta, jotka kertovat, paljonko työllistymispalkasta tai lisätuloista menee verojen kasvamiseen ja sosiaalietuuksien pienenemiseen. Eri väestöryhmien kannustinloukkuun joutumista ja työn kannattavuutta tutkitaan mikrosimulointimallien avulla luoduilla laskelmilla. Mikrosimulointimalleilla pystytään tutkimaan, mitkä tekijät erityisesti vaikuttavat työllistymisveroasteen ja efektiivisen marginaaliveroasteen muodostumiseen. Kirjallisuuskatsauksen perusteella yksinhuoltajilla, kahden huoltajan lapsiperheillä, joista toinen tai molemmat vanhemmista ovat työttömiä, ja yksinasuvilla on korkeimmat työllistymisveroasteet, josta voi päätellä, että heillä on myös suurin riski joutua kannustinloukkuun. Työllistymisveroasteen ja efektiivisen marginaaliveroasteen muodostumiseen vaikuttivat erityisesti työttömyysetuudet, päivähoitomaksut, yleinen asumistuki ja marginaalivero. Kannustinloukkuja on pyritty purkamaan vaikuttamalla erityisesti juuri edellä mainittuihin tekijöihin. Tulevaisuuden kannalta toimenpiteiksi, joiden avulla kannustinloukut voitaisiin saada hallintaan, on ehdotettu muun muassa työttömyystukien suojaosan nostamista, päivähoitomaksujen alentamista, kotihoidon tuen lyhentämistä ja yleisen asumistuen hyväksyttävien asumismenojen alentamista.
Description
Thesis advisor
Murto, Pauli
Sarvimäki, Matti
Keywords
kannustinloukku, työttömyysloukku, tuloloukku, työn tarjonta, työttömyys, työllistyminen, työllistymisveroaste, efektiivinen marginaaliveroaste
Other note
Citation