Facilitated ion transfer across liquid interface

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1997
Major/Subject
Fysikaalinen kemia
Mcode
Kem-31
Degree programme
Language
fi
Pages
ix + 79 s. + liitt.
Series
Abstract
Tässä työssä tutkittiin kantajan välittämän ioninsiirron mekanismia ja kinetiikkaa neste-neste -rajapinnalla. Tutkittu systeemi sisälsi Ca[2+]:a vedessä ja 1,10-fenantroliinia orgaanisessa faasissa. Mittauksissa käytettiin syklistä voltammetriaa nelielektrodi- ja mikropipettikennoilla sekä ac-impedanssi menetelmää. Kirjallisuusosassa käsiteltiin aiemmin tutkittuja systeemejä sekä mekanismin selvitystä. Myös yleisimpiä teorioita esiteltiin. Teoriaosassa johdettiin rajapinnan galvaanipotentiaaliero sekä teoria sykliselle voltammetrialle kun rajapinnalla muodostuu 1:1, 1:2 tai 1:3 stoikiometrinen kompleksi. Syklisellä voltammetrialla tutkittiin reaktion mekanismia. Havaittiin, että puolipiikkipotentiaali riippuu lineaarisesti metalli-ionin ja ligandin konsentraatiosta -30 mV ja - 70-80 mV konsentraatiodekadia kohden vastaavasti. Mikropipettimittauksilla voitiin myös osoittaa ioninsiirron tapahtuvan kompleksoitumalla rajapinnalla perustuen havaittuun stationäärivirtaan. Kompleksin stoikiometriaksi saatiin 1:3 ja 1,10-fenantroliinin diffuusiokertoimeksi 1,2-DCE:ssa 0,5*10[-5] cm[2]/s. Reaktion havaittiin olevan kvasireversiibeli. Reaktion kinetiikkaa tutkittiin ac-impedanssi mittauksilla. Puoliaaltopotentiaalin alueella reaktion havaittiin olevan osittain kineettisesti kontrolloitu ja systeemi oli kvasireversiibeli. Suurilla taajuuksilla havaittiin lähes puoliympyrä impedanssidiagrammissa, muttei tuloksia pystytty analysoimaan.
Description
Supervisor
Kontturi, Anna-Kaisa
Thesis advisor
Kontturi, Kyösti
Keywords
Other note
Citation