Effective integration testing in iterative software development

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2005
Major/Subject
Sovellettu elektroniikka
Mcode
S-66
Degree programme
Language
en
Pages
72+1
Series
Abstract
Mukautuvat tuotekehitysmallit, kuten iteratiivinen tuotekehitys, ovat saaneet suosiota nykypäivän ohjelmistotuotekehityksessä. Ne vastaavat haasteeseen saada yhä monimutkaisemmat tuotteet markkinoille entistä nopeammin. Samalla ne mahdollistavat joustavuuden vaatimusten suhteen tuotekehityksen aikana. Muina tuotekehitysprosessin tavoitteina on varmistaa, että korkealaatuiset ohjelmistotuotteet kohtaavat loppukäyttäjien tarpeet ennustettavissa olevassa aikataulussa ja budjetissa. Rational Unified Process, eli RUP, on paljolti käytetty runko iteratiiviselle tuotekehitysprosessille. RUP:in antamat puitteet iteratiiviseen lähestymistapaan ovat kontrolloidut ja se on ollut suosittu malli vaihdettaessa mukautuviin kehitysprosesseihin. RUP:in omaksuva yritys voi muotoilla ja laajentaa prosessia omia tarpeitaan vastaavaksi. Työn tärkein päämäärä on tutkia, kuinka eräs projektikohtainen iteratiivinen kehitysmalli on toiminut käytännössä. Tutkimamme projekti on käyttänyt RUP:ia yhtenä esimerkkinä kehittäessään omaa malliaan. Tulokset viittaavat siihen, että muutos mukautuviin metodeihin vaatii yritykseltä työtä ja omistautumista asialle. Tutkimassamme projektissa muutos ei ole tapahtunut ongelmitta. Ohjelmiston integraatio ja integraatiotestaus ovat osoittautuneet ongelma-alueiksi. Prosessia muuttaessa toivottiin muun muassa riskien pienentymistä testauksen siirtyessä prosessin aikaisempaan vaiheeseen. Suunnitelmien vastaisesti, testaus on ruuhkautunut prosessin loppuun. Muuttuvien vaatimusten kanssa työskentely on tuonut myös erilaisia ongelmia. Työn tavoitteena oli myös esittää parannusehdotuksia, jotta prosessi vastaisi paremmin projektin tarpeita. Tarpeet tulisi määrittää uudelleen ja mallia tulisi muokata niiden mukaan. Tutkimuksen tulokset viittaavat, että iteratiivinen malli ei välttämättä ole paras vaihtoehto kyseiselle projektille. Tutkimuksessa paljastui, että mallista riippumatta työntekijöillä on tarve saada prosessista koulutusta. Osa projektin ongelmista koetaan johtuvan tiedon puutteesta. Prosessin tärkeimmät käsitteet tulisi kerrata ja selventää, integraatiotestaus näiden joukossa.
Description
Supervisor
Sepponen, Raimo
Thesis advisor
Benschkowsky, Egmont
Keywords
iterative software development, iteratiivinen ohjelmistokehitys, Rational Unified Process (RUP), Rational Unified Process (RUP), software integration, ohjelmiston integraatio, integration testing, integraatiotestaus
Other note
Citation