Vastuullisuus ja sen mittaaminen ja raportointi eläkevakuutusyhtiön kiinteistösijoitusprosessissa

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Insinööritieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2016-10-17
Department
Major/Subject
Kiinteistöjohtaminen
Mcode
M3003
Degree programme
Kiinteistötalouden koulutusohjelma
Language
fi
Pages
101 + 4
Series
Abstract
Kiinteistösijoitusyhtiöiden suhtautuminen vastuullisuuteen on ollut kankeaa, ja selkeitä toimenpiteitä vastuullisuuden integroimiseksi ydinliiketoimintaan ei juuri ole ollut. Vuoden 2015 Pariisin ilmastokokous ja voimistuva ilmastonmuutos kohdistavat kiinteistömarkkinoiden toimijoille suuria paineita integroida vastuullisuus toimivaksi osaksi ydinliiketoimintaa. Näiden tekijöiden vuoksi kiinteistömarkkinat pyrkivät löytämään tapoja integroida vastuullisuus kiinteäksi ja helposti omaksuttavaksi osaksi kiinteistösijoituksen elinkaarta. Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen toimeksiantona vastuullisuuden kokonaisuutta kiinteistösijoitusprosessissa: 1. Mitä vastuullisuus tarkoittaa eläkevakuutusyhtiön kiinteistösijoitusprosessin eri vaiheissa? 2. Mitä hyötyjä ja heijastevaikutuksia vastuullinen lähestymistapa tuo kiinteistösijoittamiseen? 3. Miten sijoitusprosessin vastuullisuutta voidaan mitata, arvioida ja todentaa? Tutkimus koostuu kahdesta osasta: kirjallisuuskatsauksesta, jossa käytetään monipuolista, laadukasta ja laajaa lähdeaineistoa, sekä empiirisestä tutkimusosasta, joka suoritetaan kvalitatiivisena puolistrukturoituna kyselyhaastatteluna. Empiirisen tutkimuksen kohdeyrityksinä on suuria eurooppalaisia kiinteistösijoitusyhtiöitä. Kirjallisuusosiossa määritetään tarkasti, mitä vastuullisuus on investointipäätös-, rakennuttamis-, vuokraus- ja ylläpitoprosessissa. Kirjallisuusosion perusteella vastuullisuus muodostuu monesta yksittäisestä toimenpiteestä kiinteistösijoittamisen elinkaaren aikana, minkä vuoksi sidosryhmäyhteistyö ja eri toimenpiteiden mittaaminen on tärkeää selkeän strategian muodostamiseksi. Lisäksi mahdollisimman suuren kokonaishyödyn saamiseksi vastuullisuus tulisi saada osaksi ydinprosesseja mahdollisimman aikaisin sijoituksen elinkaaren alkuvaiheessa. Kyselytutkimuksella saatiin määritettyä tärkeimmät vastuullisuuden mittaamisen ja raportoinnin työkalut. Mielenkiintoisena löytönä voidaan pitää vastuullisuuden viemistä urakka- ja vuokrasopimuksiin. Lisäksi empiirisessä tutkimusosiossa selvisi vastuullisuuden vahva merkitys markkinoilla. Vahva markkina-asema ei kuitenkaan ole täysin siirtynyt vahvoiksi ja laajasti käytettäviksi vastuullisuuden mittareiksi tai yhteneviksi raportointikäytänteiksi. Tämän työn ydintuloksia tukemaan voisi tehdä lisätutkimusta kohdentamalla tutkimusaluetta tiettyyn osaprosessiin, minkä avulla pystytään löytämään vielä tarkempia menetelmiä vastuullisuuden mittaamiseen ja integroimiseksi kiinteistösijoitusprosessiin.

Property investment companies concern related to responsibility has been awkward and there has been lack of clear actions and operations to integrate responsibility into core business. At the same time, the climate change is growing stronger which have unleased some of the energy saving potential of the property sector which produces significant amount of energy consumption at the global scale. The Paris climate conference in 2015 and above said factors increase pressure to integrate responsibility into the investment process. The goal of this study is to find out what responsibility is in the property investment process in mutual pension fund company Ilmarinen. The purpose is to answer following research questions: 1. What is responsibility during the life cycle of pension fund’s property investment process? 2. What are the benefits and positive effects related to responsibility during the property investment process? 3. With which tools responsible property investment can be measured, evaluated and reported? The study consists of literature review with quality source literature and empirical research which is qualitative half structured survey. The sampling of the empirical survey is European property investment companies. In the literature review responsibility was determined in the different stages of the property investment process: investment decision, construction contracting, leasing and maintenance. According to literature RPI consist of many small actions and steps during the lifecycle of the investment. Because of that fact, the role of different stakeholders and measuring the responsibility is vital in order to create clear and manageable entirety. To reach maximal economic benefits, the responsible procedures should be integrated into the core business as early as possible. The tools and procedures for measuring responsible property investment were determined using the survey based research model. According to survey the role of RPI and different ESG attributes is strong in the market but there is still lack of clear procedures and standardized tools to measure and report RPI. Still new methods, like green lease contracts in leasing and responsibility related contracts in constructing phase, are becoming more all the time. The further research could deepen the research into a specific stage of the property investment which will help to determine more accurate tools and procedures to implement responsibility into the investment process.
Description
Supervisor
Viitanen, Kauko
Thesis advisor
Aimonen, Tomi
Vimpari, Jussi
Keywords
vastuullisuus, vastuullinen kiinteistösijoittaminen, kiinteistösijoitusprosessi, ESG
Other note
Citation