Elements of social sustainability in real estate – case: multi-user business campus

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Insinööritieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2021-05-17
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Master's Programme in Real Estate Economics (REC)
Language
fi
Pages
100 + 8
Series
Abstract
Sustainable development is a global megatrend. The built environment contributes significantly to all aspects of sustainability, which makes it one of the globally most potential sectors in achieving goals of sustainable development. Sustainability in the field of real estate has previously been researched especially considering the aspect of environmental sustainability. In recent years, research has also been concentrating on the social sustainability aspects. Previous research shows a lack of comprehensive and inclusive understanding of social sustainability in the field of real estate between different stakeholders. Researching and understanding different stakeholders’ views and preferences of social sustainability enables further commitment towards social sustainability measures from all stakeholders, which is important in order to achieve social sustainability in the long run. The overall aim of this thesis is to gain understanding of the social sustainability preferences, needs and priorities of different stakeholders regarding commercial properties. In order to achieve this, existing literature about social sustainability in different branches of real estate is reviewed and a framework for assessing the social sustainability of a commercial property is created. The created framework is then tested by conducting a case study where users and service providers of a multi-user business campus participate on a social sustainability survey formed based on the framework. The data from the surveys is analysed in order to determine which aspects of social sustainability are most important to different stakeholders and demographics. The survey results are also analysed in order to gain knowledge of how well different social sustainability factors are realised within the business campus studied in the case study. The results show a significant weight being given to health, safety and well-being related as well as equity related social sustainability indicators. This can be seen both in existing literature and in the case study. The case study shows that the most important factors are also the ones that tend to be seen as being inadequately realised according to the users of the property. Overall, the thesis provides an overview on the social sustainability views of different demographics of users and service providers in an in-use commercial property. This will hopefully enable further commitment towards social sustainability in the future.

Kestävä kehitys on maailmanlaajuinen megatrendi, johon rakennetun ympäristön ja kiinteistöjen vaikutus on merkittävä. Siksi kiinteistöala on yksi merkittävimmistä mahdollisista kehityskohteista kestävän kehityksen saralla. Kiinteistöalalla on aiemmin tutkittu kestävyyttä erityisesti ympäristönäkökulmasta, mutta viime aikoina on alettu tutkia myös sosiaalista kestävyyttä kiinteistöissä. Olemassa olevat tutkimukset nostavat esiin puutteita sosiaalisen kestävyyden kattavassa ja yhtenäisessä määrittelyssä kiinteistöalan eri sidosryhmien välillä. Jotta kaikki sidosryhmät saadaan sitoutettua sosiaalisesti kestävän kehityksen tavoitteisiin, on tarpeellista tutkia eri tahojen näkemyksiä ja preferenssejä aiheesta. Kaikkien sidosryhmien sitouttaminen yhteisiin tavoitteisiin on tärkeää, jotta todellista sosiaalista kestävyyttä voidaan saavuttaa tulevaisuudessa. Tämän diplomityön tavoite on perehtyä yrityskampuksella toimivien sidosryhmien preferensseihin ja näkemyksiin sosiaalisesta kestävyydestä. Tavoite saavutetaan perehtymällä olemassa oleviin tutkimuksiin, jotka käsittelevät sosiaalista kestävyyttä eri kiinteistöliiketoiminnan osa-alueilla. Kirjallisuuskatsauksen perusteella kootaan viitekehys sosiaalisen kestävyyden arviointiin toimitilakiinteistöissä. Viitekehystä testataan toteuttamalla tapaustutkimus, jossa yrityskampuksen käyttäjät ja palveluntuottajat vastaavat viitekehyksen perusteella koottuun kyselyyn. Kyselytutkimuksen tuloksia analysoidaan pyrkimyksenä selvittää, mitkä sosiaalisen kestävyyden osa-alueet ovat tärkeitä käyttäjien ja palveluntuottajien eri demografisille ryhmille. Lisäksi kyselytutkimuksen tulokset tarjoavat tietoa siitä, miten sosiaalisen kestävyyden osa-alueet toteutuvat tapaustutkimukseen valikoituneella yrityskampuksella. Tutkimuksen tulokset osoittavat terveyteen, turvallisuuteen ja hyvinvointiin sekä oikeudenmukaisuuteen ja tasa-arvoon liittyvien osa-alueiden olevan tärkeimpiä sosiaalisen kestävyyden osa-alueita. Tämä on nähtävissä sekä tapaustutkimuksen tuloksissa että aiemmissa tutkimuksissa. Tapaustutkimus osoittaa myös, että tärkeimmiksi koetut osa-alueet mielletään kiinteistön käyttäjien toimesta usein myös puutteellisimmin toteutuviksi. Kaiken kaikkiaan tämä tutkimus tarjoaa yleiskuvan eri sidosryhmien näkemyksistä toimitilakiinteistön sosiaalisesta kestävyydestä. Tämän toivotaan mahdollistavan eri tahojen entistä vahvemman sitouttamisen sosiaalisen kestävyyden tavoitteiden saavuttamiseksi tulevaisuudessa.
Description
Supervisor
Toivonen, Saija
Thesis advisor
Köykkä, Atte
Keywords
social sustainability, sustainability assessment, real estate, commercial property, office
Other note
Citation