Modeling Internet Service Production - Dependability and Risk Assessment

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1999
Major/Subject
Sovellettu matematiikka
Mcode
Mat-2
Degree programme
Language
en
Pages
69
Series
Abstract
Internet-palveluiden käytön lisääntyessä palvelun laadun merkitys korostuu entisestään. Lyhyetkin käyttöhäiriöt aiheuttavat käyttäjissä tyytymättömyyttä, mistä voi seurata asiakaskatoa palveluntuottajalle. Palveluiden käytettävyyden ja luotettavuuden takaaminen asettaa suuria vaatimuksia tuotantojärjestelmälle. Tarve systemaattisten menetelmien käyttöön muun muassa riskien arvioinnissa kasvaa. Internet-palveluita tuottava verkotettu tietokonejärjestelmä voidaan toteuttaa monin eri standardein ja suosituksin. Kun tällaisen järjestelmän riskejä arvioidaan, voidaan käyttää erilaisia lähestymistapoja. Muutamia näistä standardeista esitellään perustaksi järjestelmän suunnittelua ja analyysiä varten. Tässä diplomityössä selvitetään käyttövarmuustarkastelun käyttöä internet-palvelutuotantojärjestelmän riskien arvioinnissa. Sen avulla järjestelmän tärkeimmät ominaisuudet (käytettävyys, luotettavuus, ylläpidettävyys ja tietoturva) saadaan arvioitua järjestelmällisesti. Työssä esitetään yleisiä rakennemalleja, joiden avulla tuotantojärjestelmää voidaan suunnitella ja arvioida. Vikapuu- ja luotettavuuskaaviomallien avulla saadaan lisää arviointiperusteita esimerkiksi komponenttien ja osajärjestelmien kahdennukseen. Käyttövarmuustarkasteluun ja sen menetelmiin perehdytään soveltamalla SQUALE-projektin käyttövarmuuden luontimenetelmää esitettyjen yleisten rakennemallien kanssa. ALARP-periaatteen mukaiset vikatiheys- ja vikojen luokitustaulukot on sovitettu internet-palvelutuotantojärjestelmän ominaisuuksiin. Kokeellisessa osassa selvitetään yhden käyttövarmuuden komponentin, käytettävyyden, mittausta. Testikyselyt voivat tuottaa harhaanjohtavia tuloksia useista eri syistä, minkä takia aineiston käsittely- ja tulkintaongelmia on myös käsiteltävänä. Tuotantojärjestelmän riskien arvioinnissa käytetään ALARP-luokittelua. Työn tuloksia voidaan käyttää tuotannon suunnittelussa ja järjestelmäsuunnittelussa.
Description
Supervisor
Hämäläinen, Raimo P.
Thesis advisor
Salo, Ahti
Noppari, Seppo
Keywords
modeling, mallinnus, dependability, käyttövarmuus, risk assessment, riskien arviointi, Internet services, internet-palvelut
Other note
Citation