Lentoyhtiön huoltoturvallisuuden ylläpitokoulutusjärjestelmän luominen

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2005
Major/Subject
Lentotekniikka
Mcode
Kul-34
Degree programme
Language
fi
Pages
98+11
Series
Abstract
The aim of this thesis was to create a human factors continuation training programme for Finnair's technical personnel. The purpose of this training programme was to meet with the requirements of the aviation authorities and enhance flight safety. The requirements of the aviation authorities were studied from the Commission of the European Communities Regulations that are in force. Material was also collected about organization and realization of airplane maintenance and human factors programme at Finnair Technical Services from organization's internal manual and internet pages as well as by interviewing personnel. A literature review was carried out of learning and human factors in airplane maintenance. Damages and incidents caused by human factors as well as quality audit findings at Finnair Technical Services were also analysed in this research. The collected research and literature review material was utilized when designing the continuation training programme and when compiling the training material. The human factors continuation training programme was designed to be accomplished as computer based training. Personnel are to take part in this computer based training every two years. Furthermore human factors workshops are arranged for all mechanics, supervisors and inspectors. The aims of this thesis were reached. In fact, the most important aim of this thesis, that is to say the influence of the human factors continuation training on the enhancement of the flight and maintenance safety, will be recognized in a longer period of time. Due to this thesis human factors continuation training programme will start at Finnair Technical Services.

Tämän diplomityön tavoitteena oli luoda ilmailuviranomaisen vaatimusten mukainen, lentoturvallisuutta parantava huoltoturvallisuuden ylläpitokoulutusjärjestelmä Finnair Tekniikalle. Viranomaisvaatimukset koottiin Euroopan yhteisön komission voimassa olevista täytäntöönpanosäännöistä. Lentokoneiden huoltotoiminnan ja huoltoturvallisuusohjelman organisointia ja toteutusta Finnair Tekniikassa selvitettiin yrityksen sisäisestä käsikirjasta ja internetsivuilta sekä haastattelemalla henkilöstöä. Kirjallisuustutkimusten avulla kerättiin aineistoa oppimisesta ja inhimillisistä tekujoista lentokoneiden huoltotoiminnassa. Tutkimuksessa analysoitiin lisäksi Finnair Tekniikassa tapahtuneita inhimillisten tekijöiden aiheuttamia vaurioita ja vaaratilanteita sekä laatuauditoinneissa havaittuja poikkeamia. Kerättyä tutkimusaineistoa hyödynnettiin ylläpitokoulutusjärjestelmää suunniteltaessa ja koulutusmateriaalia tehtäessä. Huoltoturvallisuuden ylläpitokoulutus suunniteltiin toteutettavaksi verkko-opiskelupaketilla, jonka moduuleita henkilöstö suorittaa kahden vuoden välein, sekä asentajille, mekaanikoille, työnjohtajille ja tarkastajille lisäksi järjestettävillä HF-työpajoilla (Human Factors = inhimilliset tekijät). Tutkimuksessa saavutettiin sille asetetut tavoitteet. Tosin tutkimuksen tärkein tavoite eli huoltoturvallisuuden ylläpitokoulutuksen vaikutus lento- ja huoltoturvallisuuden parantumiseen nähdään vasta pidemmän ajanjakson kuluessa. Tutkimuksen ansiosta Finnair Tekniikassa pystytään aloittamaan huoltoturvallisuuden ylläpitokoulutus.
Description
Supervisor
Saarela, Olli
Thesis advisor
Pitkänen, Pertti
Saarela, Kaija Leena
Keywords
Other note
Citation