The landscape of Mäntyharju municipality - three main incoming roads in the village

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2009
Major/Subject
Maisema-arkkitehtuuri
Mcode
MA-94
Degree programme
Language
fi
Pages
85
Series
Abstract
Diplomityöni on ideasuunnitelma Mäntyharjun sisääntuloteiden maiseman kehittämiseksi. Työ käsittää valtatieltä 5 Mäntyharjulle saapuvat päätiet, niiden lähiympäristön sekä laajemman maisemakokonaisuuden suunnittelualueella. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 140 km2. Valtatie 5 muodostaa valtakunnallisesti tärkeän pääväylän Helsingin seudulta Itä-Suomeen, jonka varrelta Mäntyharju tavoittelee matkailijoita poikkeamaan kuntaan. Diplomityö jakautuu neljään osaan: maisemaselvitykseen, yleiseen tiemaisemansuunnitelmaan, yksittäisiin kehittämiskohteiden ideoihin ja tarkennettuihin hoitoesimerkkeihin tiejaksoilta. Ensiksi maisemaselvitysosaan on koottuna perustietoja ja tulkintoja Mäntyharjun seudun luonnosta, maisemasta ja kulttuurihistoriasta, joilla on merkitystä suunnittelualueella. Niiden pohjalta alueelle on tehty kartta maisemarakenteesta. Lisäksi on laadittu nelikenttäanalyysi (SWOT) alueen maiseman vahvuuksista, heikkouksista, mahdollisuuksista ja uhista. Toiseksi maisemasuunnitelmassa on löydetty kolme eriluonteista yleistä pääsisääntulotietä: Vihantasalmentie (mt 419), Uutelantie (mt 368) ja Pertunmaantie (mt 4163). Niille on suunnitelmassa kehitetty matkailuun, tuotantoon ja retkeilyyn painottuva toiminnallinen ja maisemallinen merkitys. Alueen luonto ja kulttuuritoiminta tarjoavat monipuolisia mahdollisuuksia matkailun ja retkeilyalueiden kehittämiseksi. Myös pyöräily- ja muiden ulkoilureittienkehittäminen laajempana maisemasuunnitelmana on huomioitu. Tuotantoon liittyvässä teemassa on huomioitu alueen maa- ja metsätalouden sekä teollisuuden näkyminen maisemassa. Lisäksi maisemasuunnitelmassa on tutkittu taajaman päätien yleisilmeen parantamista sitä ympäröivien viheralueiden kehittämisellä. Taajama-alueelle on laadittu viheraluejärjestelmä, joka tukee taajamaraitin viheralueiden kehittämistä ja hoitoa. Taajamaraitille on esitetty ideatasoisia tilallisuuden, rakenteiden, valaistuksen ja kasvillisuuden yleisilmeen parannusehdotuksia. Kolmantena osuutena on esitetty yksittäisiä ideoita ympäristön kehittämiseksi. Teiden porttikohtia ja muita kohokohtia on pyritty tuomaan esille. Tien rytmiin on etsitty vaihtelevuutta. Tieympäristön reuna-alueiden ja metsien hoitoon on esitetty erilaisia mahdollisuuksia maiseman monipuolistamiseksi ja esteettisten arvojen lisäämiseksi. Sekä luontaisen metsänreunan että vierasperäisillä puulajeilla istutetun reunavyöhykkeen hoito on suunnittelualueella tarpeellista. Maisemanhoidolla tavoitellaan myönteistä vaikutusta sekä kunnan asukkaiden viihtyvyyteen että alueella vieraileviin matkailijoihin. Lopuksi muutamista tiejaksoista on esitelty tarkennettu hoitosuunnitelma, jossa on tuotu esiin mahdollisuuksia maisemarakenteen ja tien mukaiseen ympäristön kehittämiseen. Työn tavoite on palvella maiseman kehittämistä ja hoitoa sekä valtion tiehankkeissa, kunnan taajaman kehittämisessä ja alueen yleiskaavoituksessa sekä yksittäisten maanomistajien alueilla. Työn tilasi Mäntyharjun kunta ja diplomityön ohjausryhmässä on ollut mukana edustajia Mäntyharjun kunnasta, Kaakkois-Suomen tiepiiristä ja Ympäristökeskuksesta.
Description
Supervisor
Rautamäki, Maija
Thesis advisor
Priha, Ulla
Keywords
Other note
Citation