Elämysmatkoja, perjantaibierejä ja Oiva Lohtander - Kuvaus Verticom Oy:n kulttuurista siinä esiintyvien käytänteiden pohjalta

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Economics | Master's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2011
Major/Subject
Organization and Management
Organisaatiot ja johtaminen
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
96
Series
Abstract
Tutkimuksen tausta ja tavoite Tässä tutkimuksessa kulttuurin ajatellaan muodostuvan sen jäsenten erilaisista toisiinsa yhteydessä olevista käytänteistä. Toisin sanoen yrityksen kulttuuri muodostuu ihmisten rutiininomaisesta käyttäytymisestä ja siitä mitä ihmiset todella työssään tekevät. Tutkimuksen tavoitteena onkin tutkia tietyn työyhteisön, Verticom Oy:n, kulttuuria siinä esiintyvien käytänteiden kautta. Tarkoituksena on näin muodostaa rikas ja monipuolinen kuvaus työyhteisön toiminnasta. Tutkimuksen toteutus ja tutkimusmenetelmät Tutkimusmenetelmänä käytetään havainnointia ja haastatteluja. Haastatteluilla pyritään saamaan esiin työntekijöiden omat näkökulmat ja havainnoinnin avulla taas päästään pureutumaan niihin tekijöihin, joita työntekijät eivät itse voi selittää. Tutkimuksessa on haastateltu erilaisissa tehtävissä työskenteleviä ihmisiä ja niissä työntekijöiden on annettu kertoa mahdollisimman vapaasti omia näkemyksiään ilman johdattelua tarkoilla kysymyksillä. Havainnoinnit puolestaan on toteutettu useampana päivänä lähes kolmen kuukauden aikavälillä. Tutkimuksen tulokset Ensimmäisenä tutkimuksessa esitetään työntekijöiden kertomuksia työstään; mitä he työssään tekevät ja kuinka he työtään tekevät. Näiden pohjalta identifioidaan erilaisia yhteisössä esiintyviä käytänteitä ja esitellään niiden välisiä yhteyksiä, joista kulttuuri muodostuu. Tutkimuksessa etsitään myös tekijöitä, jotka sitovat yhteen muita käytänteitä. Verticom Oy:n työyhteisössä esimerkiksi vapaa toimintamalli, yhdessä tekeminen sekä lounaskäytänne ovat tärkeässä asemassa. Kuitenkin tekijä, joka todella yhdistää työyhteisössä esiintyviä käytänteitä, on sen yhteinen huumori. Tietynlainen huumori on muovannut Verticom Oy:n kulttuurista sellaisen kuin se on ja ilman sitä käytänteet ja työnteko olisivat hyvin erilaisia.
Description
Keywords
kulttuuri, käytänne, työ, työyhteisö, IT-ala
Other note
Citation