Kaukohankinnan eli offshoring-toiminnan palkkavaikutukset: katsaus kirjallisuuteen

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Master's thesis
Date
2018
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Economics
Language
fi
Pages
57
Series
Abstract
Kaukohankinta (engl. ”offshoring”) tarkoittaa välituotteiden eli lopputuotteiden valmistuksessa käytettävien tuotteiden valmistuksen siirtämistä ulkomaille. Ilmiö on merkittävä, sillä valtaosa maailmankaupasta käydään välituotteilla. Vaikka yritysten toimintojen siirtoja ulkomaille pidetään tärkeänä välineenä vastata kilpailuun matalapalkkamaista, kotimaisten työntekijöiden asema herättää usein huolta. Toisaalta kilpailukyvyn parantuminen voi johtaa palkkojen kohenemiseen. Tämä tutkielma on kirjallisuuskatsaus, jonka tarkoituksena on selvittää kaukohankinnan palkkavaikutusten laajuutta ja niiden kohdistumista eri työntekijäryhmille. Tutkielmassa tarkastellaan kaukohankinnan tutkimusta 1990-luvulta nykypäivään. Tarkastelu keskittyy empiirisiin töihin. Mukana on sekä koulutus- että ammattiryhmien välisiä eroja käsitteleviä tutkimuksia. Kaukohankinnan vaikutukset työntekijöiden palkkoihin vaihtelevat merkittävästi työntekijän koulutuksen, työntekijän tehtävien rutiininomaisuuden ja toimialan mukaan. Koulutetut työntekijät ei-rutiininomaisissa tehtävissä kuuluvat useimmiten suurimpiin hyötyjiin, kun taas rutiininomaista työtä tekevät, vähän koulutetut työntekijät joutuvat useimmiten häviäjän asemaan. Keskimäärin palkkavaikutukset jäävät kuitenkin pieniksi niille työntekijöille, jotka säilyttävät työpaikkansa. Työpaikkaa tai ammattia vaihtamaan joutuvien palkat sen sijaan alenevat merkittävästi ja pitkäaikaisesti. Kaukohankinnasta johtuvissa irtisanomisissa työllistyminen kestää pitempään kuin muista syistä irtisanotuilla. Tutkimusta kaukohankinnan vuoksi työpaikkansa tai ammattinsa menettäneistä tarvitaan kuitenkin lisää. Myös uudelleenkoulutuksen osuus työpaikkansa menettäneiden palkkakehitykseen vaatii lisätutkimusta.

Offshoring refers to a situation, where a company moves its production of intermediate inputs abroad. It is an important phenomenon as majority of world trade is conducted in intermediate inputs. Even though offshoring is considered as an important tool to respond to increased competition from low-wage countries, the position of domestic workers arises concern. On the other hand, offshoring may improve the competitiveness of domestic industry and thus rise wages. This thesis is a literature review, which aims to find out, how large the wage effects of offshoring are and to which worker groups they fall upon. The thesis reviews the offshoring literature from the 1990s until today. The review concentrates on empirical work. Both work dealing with skill and task differences are discussed. The wage effects of offshoring vary a lot by worker’s education, by routineness of tasks, and by industry. Skilled workers in non-routine tasks benefit usually more, whereas unskilled workers in routine tasks tend to lose. In average, the wage effects remain modest for workers, who continue to work in the same occupation. Those who have to switch employer or occupation face significant and persistent wage losses. Re-employment of workers displaced due to offshoring can take longer than re-employment of other displaced workers. However, more evidence about displaced workers is needed to provide a comprehensive picture. The role of training for displaced workers’ wage trends calls for further research.
Description
Thesis advisor
Terviö, Marko
Keywords
kaukohankinta, offshoring, palkat, kansainvälinen kauppa, työmarkkinat
Other note
Citation