Valtatien 1 sää- ja keliohjattujen nopeusrajoitusjärjestelmien ohjauksen kehittäminen

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Master's thesis
Date
2011
Major/Subject
Liikennetekniikka
Mcode
Yhd-71
Degree programme
Language
fi
Pages
74 + [29]
Series
Abstract
Valtatiellä 1 toimii kolme erillistä liikenteenhallintajärjestelmää, joiden vaihtuvia nopeusrajoitusmerkkejä, varoitusmerkkejä sekä tekstillisiä kilpiä ohjataan vallitsevien sää- ja keliolosuhteiden perusteella. Järjestelmien ensisijainen tavoite on liikenneturvallisuus. Järjestelmien ohjaus perustuu järjestelmien automatiikan tuottamiin ohjausehdotuksiin, jotka tieliikennekeskuksien päivystäjät joko hyväksyvät tai jättävät hyväksymättä. Ohjausehdotukset perustuvat tiesääasemien tuottamaan kelitietoon. Työn tavoite oli ohjausprosessin kehitystarpeiden ja -mahdollisuuksien kartoittaminen. Työssä ohjausta tarkasteltiin nykytilan ja tulevaisuuden mahdollisuuksien kannalta. Nykytilanteesta selvitettiin päivystäjien ohjaustottumuksia sekä näkemyksiä automatiikan tuottamiin ohjausehdotuksiin. Työssä tutkittiin myös, miten päivystäjien tekemät ohjauspäätökset olivat vaikuttaneet liikennevirran nopeuteen. Tutkimusmenetelminä käytettiin päivystäjille suunnattua kyselyä, päivystäjien suorittamia seurantajaksoja (raportointi omasta ohjaustyöstä) sekä järjestelmien suosituslaskennan (ohjausehdotus) lokitietojen ja nopeusrajoitusmerkkien ohjaustilatietojen (toteutunut ohjaus) vertailua. Ohjauspäätösten vaikutuksia tutkittiin seurantajaksojen kirjauksiin sekä ajoneuvojen nopeushavaintoihin (LAM-tietokannasta) perustuen. Tulevaisuudessa valtatien 1 järjestelmien eräs kehittämismahdollisuuksista on talvi- ja pimeänajan nopeusrajoituskäytännöstä (120 km/h rajoitusta ei sallita) luopuminen. Tähän kysymykseen liittyy ohjauksen nykytilanteen (onko järjestelmien ohjaus onnistunutta) lisäksi talvikauden ajokelit: mitä enemmän erittäin hyviä kelejä talvikaudella esiintyy, sitä perustellumpaa talvinopeusrajoituksista luopuminen on. Työssä tutkittiin tiesääasemien historiatietojen perusteella erittäin hyvien kelien esiintymistä talvikuukausina sekä arvioitiin talvinopeusrajoituksista luopumisella saatavia hyötyjä. Taustatietoja tutkimuksiin kerättiin muun muassa kirjallisuudesta sekä tutustumalla järjestelmien tekniseen toteutukseen. Tutkimusten keskeiset tulokset sekä havainnot olivat seuraavat:. Päivystäjien ohjaustavoissa on eroja. Järjestelmien suosituslaskennat eivät ole keskenään yhtenäisiä. Merkittävä osa automatiikan tuottamista ohjausehdotuksista jätetään hyväksymättä. Järjestelmien lokitiedoissa on epäjohdonmukaisuuksia. Liikennevirran nopeuksien perusteella, päivystäjät reagoivat oikein järjestelmien ehdotuksiin. Päivystäjien ohjauspäätöksien tekemiseen kuluu runsaasti aikaa. Erittäin hyviä keliolosuhteita on esiintynyt erittäin paljon viime vuosien talvikuukausina. Työn päätelminä todettiin, että järjestelmät vaikuttavat parantavan liikenneturvallisuutta. Ohjauspäätökseen kuluva aika kuitenkin pienentää turvallisuusvaikutuksia. Sekä päivystäjien ohjaustapojen että järjestelmien suosituslaskentojen eroavaisuudet ovat uhka järjestelmien johdonmukaisuudelle ja uskottavuudelle. Merkittävimpinä jatkotoimenpiteinä ehdotettiin lokitietojen kirjausjärjestelmien korjausta, valtatien 1 järjestelmien suosituslaskennan yhtenäistämis- ja kehitystyötä sekä päivystäjien ohjaustapojen yhtenäistämiseen pyrkivän lisäkoulutuksen järjestämistä. Lisäksi ehdotettiin järjestettäväksi kokeilu, jossa talvinopeusrajoituskauden aikana valtatiellä 1 voidaan erittäin hyvissä olosuhteissa asettaa 120 km/h nopeusrajoitus. Kokeilu vaatisi ministeriötasoisen luvan.

On highway 1 (Finnish road network), there are three independent traffic management systems, whose variable speed limits (VSL), warning signs (VWS) and message signs (VMS) are weather-controlled. The aim is to improve safety. The operation of the systems is based on automatism which generates road weather -based recommendations for speed limits, warnings and messages to traffic management center (TMC) operators. The operators decide either to approve or ignore the recommendations. To chart the needs and possibilities to develop this process was the aim of this thesis. The operation process was discussed from purviews of present situation and future. TMC operator's operative habits and readings of the recommendations were studied from the present situation. Also, the effects of the operative decisions on traffic flow were studied. The following methods were used: questionary for operators, self-monitored reports on operative actions and comparison of log files (generated recommendations and actual speed limits). The evaluation of effects on traffic flow based on the self-monitored reports and vehicle speed data (loop detectors on road network). In the future, a potential development concerns the abandonment of winter-time speed limit practices, which prevent the setting of 120 km/h speed limit in any case. This issue relates to the present status (how successful is the current operative action) and winter-time weather and road condition: if remarkable share of all winter-time driving conditions are immaculate, it is reasonable to abandon the winter-time speed limits. In this thesis, the share of immaculate winter-time road conditions were gathered from the log files of the highway 1 road weather stations and the benefits of the abandonment of winter-time speed limit practices were evaluated. Background information for the studies was gathered from literature and technical details of the systems. The focal results and findings were following:. Between individual operators, there are differences in operative habits. Between the systems, there are principled differences in automatism which generate the recommendations for speed limits, warnings and messages. Remarkable share of the recommendations are ignored by the operators. The log files of the systems were discrepant. Based on the speed of traffic flow, operators react correctly to the automatic recommendations. Operative actions (decisions) of the operators took plenty of time. In the past years, a remarkable amount of immaculate driving conditions have occurred in the winter season. The main conclusions are that the systems seem to achieve their safety-related goals. However, the time between recommendation (automatism) and reaction (operator) weakens the safety effects. The differences between both operators' operative habits and the system-specific principles of automatic recommendations are threats to the coherency and the credibility of the systems. The operation process should be expedite by developing the automatism. The proposals for further measures and studies are following: the log files of the systems should be corrected, the system-specific principles of automatic recommendation should be unified and developed and the gap between operators' operative habits should be narrowed by updating training. In addition, a experimental winter season without winter-time speed limits should be arranged. A ministry-level approval is needed for the experiment.
Description
Supervisor
Luttinen, Tapio
Thesis advisor
Myllylä, Jaakko
Keywords
liikenteen hallinta, nopeusrajoitukset, sää- ja keliohjaus, tieliikennekeskuksien päivystäjät, traffic management, weather-controlled road signs, traffic management center operators
Other note
Citation