The impact of business-to-business e-commerce on fine paper value chain

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2001
Major/Subject
Teollisuustalous
Mcode
TU-22
Degree programme
Language
en
Pages
106 + liitt. (+4)
Series
Abstract
Tämä diplomityö tutkii yritysten välistä sähköistä kaupankäyntiä ja sen vaikutuksia hienopaperivalmistajan arvoketjuun. Tutkimus keskittyy arvoketjuun paperivalmistajasta alavirtaan päin, jolloin raaka- ainetoimitukset eivät kuulu työhön. Sähköinen liiketoiminta on alun yli-innostuksen jälkeen muodostumassa jokapäiväiseksi osaksi yritysmaailmaa. Näin ollen aiheen tarkempi tutkiminen on järkevämpää nyt, kun ylimääräinen into on laantunut. Tutkimusongelmana onkin tutkia yritysten välisen sähköisen liiketoiminnan vaikutuksia hienopaperiarvoketjuun. Työn ensisijaiset tavoitteet ovat:. 1.Löytää hienopaperivalmistajalle optimaalinen tapa toteuttaa sähköistä liiketoimintaa. 2.Arvioida sähköisen liiketoiminnan mahdollistama jakeluketjujen kehittämispotentiaali. 3.Arvioida arvoketjun jäsenten suhteiden muutoksia sähköisessä liiketoiminnassa. Lisäksi työllä on sekundäärinen tavoite pohtia mahdollisuutta vähentää toimialan syklisyyttä sähköisen liiketoiminnan avulla. Diplomityö koostuu teoreettisesta osasta, empiirisestä osasta ja synteesistä. Teoreettisessa osuudessa luodaan malli uusien liiketoimintamallien analysointiin ja luodaan katsaus logistiikkateorioihin, jotka ovat soveltuvia hienopaperiteollisuuteen. Empiirinen osa koostuu toimialan ja jakeluketjujen nykytilaa analyysista. Lisäksi tehdään kolme luotavaa case -tutkimusta nykyisistä jakeluketjuista. Lopuksi synteesiosiossa luodaan geneerinen malli sopivista uusista liiketoimintavaihtoehdoista teorian ja empirian pohjalta. Näitä sopivia sähköisen liiketoiminnan vaihtoehtoja peilataan nykyisiin jakeluketjuihin ja arvioidaan uusien liiketoimintamallien mahdollistama jakeluketjujen kehittämispotentiaali. Lisäksi luodaan suuntaa antava viitekehys säästömahdollisuuksista, jotka voitaisiin saavuttaa uusien liiketoimintamallien avulla.
Description
Supervisor
Eloranta, Eero
Thesis advisor
Kyttälä, Osmo
Keywords
Other note
Citation