Päällystetyn hienopaperin z-suuntaiseen lujuuteen vaikuttavat tekijät

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2004
Major/Subject
Paperitekniikka
Mcode
Puu-21
Degree programme
Language
fi
Pages
92
Series
Abstract
Työn tarkoitus oli tutkia päällystetyn hienopaperin z-suuntaiseen lujuuteen vaikuttavia tekijöitä. Työn teoriaosassa kartoitettiin aiheeseen liittyvää teoriaa, jonka perusteella valittiin mielenkiintoisimmat ja paperikoneella toteutettavissa olevat tavat vaikuttaa z-suuntaiseen lujuuteen. Teoriaosassa käytiin läpi päällystetyn hienopaperin rakennetta ja raaka-aineita, sekä niiden vaikutusta z-lujuuteen. Lisäksi tutkittiin koeajossa käytettävän paperikoneen hallintasuureiden vaikutusta paperin z-lujuuteen. Kokeellisessa osassa tutkittiin formeriosan vedenpoistoelementtien alipaineiden, massan koostumuksen, CTMP:n ja havusellun jauhatuksen EOK:n ja sakeuden, tärkkelyksen annostelupisteen ja puristinosan yli vaikuttavan nopeuseron vaikutusta paperin z.1ujuuteen. Z-lujuutta mitattiin L&W z-lujuusmittarilla päällystetystä ja kalanteroidusta paperista. Lisäksi määritettiin paperin muut tärkeiksi katsotut laatusuureet ja seurattiin koeajomuuttujien vaikutusta niihin ja paperikoneen prosessiin. CTMP:n jauhatuksen lisääminen kasvatti z-lujuutta merkittävästi. CTMP:n osuudella tuoremassasta ei koeajon mukaan ollut suurta vaikutusta z-lujuuteen suurella jauhatusteholla, mutta pienennettäessä jauhatustehoa suuri CTMP:n osuus laski z-lujuutta. Havusellun jauhatustehon nosto kasvatti z-lujuutta odotetusti. Molempien massakomponenttien jauhatussakeuden laskeminen pienensi paperin z-lujuutta. Formeriosan koeajossa formeritelan suuri alipaine vaikutti z-lujuutta parantavasti. 1.listakengän suuren alipaineen havaittiin heikentävän z-lujuutta, mikäli formeritelalla käytettiin pientä alipainetta. MB-yksikön ja 2.listakengän alipaineilla ei ollut havaittavissa olevaa vaikutusta z-lujuuteen. Formeritelan suuri alipaine paransi viiraosan retentiota merkittävästi. Muutettaessa tärkkelyksen annostelupistettä pisteestä ennen sekoitussäiliötä sekoitussäiliön jälkeen ei z-lujuudessa tapahtunut merkittäviä muutoksia. Tutkimusten mukaan tärkkelyksen annostelu pitkäkuituisen havusellun joukkoon antaa parhaan z-lujuuden paperille. Vähennettäessä puristimen ja kuivatusosan välistä nopeuseroa z-lujuus lisääntyi hieman. Nopeuseron pienentämistä pyrittiin kompensoimaan lisäämällä formeriosan ja puristinosan välistä nopeuseroa.
Description
Supervisor
Paulapuro, Hannu
Thesis advisor
Syrjälä, Pirkko
Keywords
z-directional tensile strength, z-lujuus, internal bond strength, palstautumislujuus, coated fine paper, päällystetty hienopaperi
Other note
Citation