Tyyneyttä tilaan - stressiä vähentävä tilasuunnittelu asumispalveluissa

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
Date
2023
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Arkkitehtuurin, maisema-arkkitehtuurin ja sisustusarkkitehtuurin maisteriohjelma
Language
fi
Pages
128 + 14
Series
Abstract
Tämä opinnäytetyö tarkastelee tilasuunnittelun keinoja, joilla voidaan vähentää tilan aiheuttamaa stressiä. Aihe on rajattu koskemaan asumispalveluja, joiden käyttäjät ovat pääasiassa ikääntyneitä. Muutto omasta kodista asumispalveluiden piiriin aiheuttaa usein stressiä. Ikääntyneiden huomioiminen suunnittelussa on ajankohtainen aihe myös ikääntyvän väestön vuoksi. Opinnäytetyö pyrkii löytämään vastauksia tutkimuskysymyksille, jotka ovat: kuinka tilasuunnittelulla voidaan vähentää stressiä asumispalveluissa sekä kuinka tilasuunnittelulla voidaan edistää palautumista asumispalveluissa. Vastauksia tutkimuskysymyksiin etsittiin aiheeseen liittyvästä kirjallisuudesta, jota on saatavilla kattavasti. Aiheen taustoituksessa käsitellään stressiä ja palautumista sekä niiden vaikutuksia ihmiseen. Tämän lisäksi käsitellään tilan ja stressin välistä suhdetta. Aihetta lähestytään salutogeenisestä näkökulmasta, jonka tavoitteena on vahvistaa ihmisen omia voimavaroja, jotka auttavat selviytymään stressistä ja muista haasteista. Kirjallisen osuuden keskeisistä löydöksistä muodostettiin kahdeksan suunnitteluperiaatetta, joita on mahdollista hyödyntää suunnittelussa. Nämä suunnitteluperiaatteet ovat esteettömyyden parantaminen, turvallisuuden lisääminen, valintojen tekemisen mahdollistaminen, orientoitumisen helpottaminen, vihjeiden hyödyntäminen, aistikokemuksen selkeyttäminen, sosiaalisen kanssakäymisen mahdollistaminen ja luonnon hyödyntäminen. Nämä periaatteet mahdollistavat hallinnan tunteen, ymmärrettävyyden ja mielekkyyden, jotka vahvistavat ihmisen omia voimavaroja. Suunnitteluperiaatteita on mahdollista soveltaa eri kohteisiin. Kirjallisen osuuden lisäksi opinnäytetyössä on suunnitteluosuus, jossa löydöksiä sovelletaan olemassa olevaan kohteeseen. Suunnittelukohteena toimi Lohjalla sijaitseva Kaislakoti. Kaislakoti tarjoaa asumispalveluja kaiken ikäisille mielenterveys- ja päihdekuntoutusta tarvitseville aikuisille, mutta suurin osa asukkaista on ikääntyneitä. Suunnitelmassa keskitytään kohteen yhteisiin tiloihin. Suunnitelma parantaa tilojen laatua suunnitteluperiaatteiden avulla, huomioiden käyttäjien tarpeet ja toiveet.

This thesis examines the ways that spatial design can reduce the stress caused by interior spaces. The topic is limited to housing services that are mostly used by older adults. Relocation from one’s own home to a new facility can be stressful. Designing for the elderly is also a current topic due to the aging of the population. This thesis aims to find answers to research questions that are: How can spatial design reduce stress in the context of housing services for the elderly and how can spatial design aid restoration in the context of housing services for the elderly. Answers to these questions were sought from literature which was comprehensively available. The background section focuses on stress and restoration and their effects on humans. In addition to that, the relationship between spaces and stress is discussed. The topic is approached from a salutogenic perspective, the goal of which is to strengthen a person’s own resources. These resources help to cope with stress and other challenges. Based on the findings of the literature part, eight design principles were formed. These principles can be used when designing spaces. The principles are to improve accessiblity, increase security, enable choice, help orientation, utilize cues, clarify sensory experience, enable social interaction and utilize nature in design. These principles allow people to have a sense of manageability, comprehensibility and meaningfulness. These things strengthen a person’s own resources. The principles can be applied to many different locations. In addition to the literature part, the thesis includes a design part, where the findings are applied to an existing building. The building in case, Kaislakoti, is located in Lohja and it offers housing services to adults of all ages but most of the residents are older adults. The design is limited to the shared spaces of the building. The design aims to improve the quality of the spaces taking into account the needs and wishes of the users.
Description
Supervisor
Kareoja, Pentti
Thesis advisor
Verma, Ira
Keywords
sisustusarkkitehtuuri, tilasuunnittelu, asumispalvelut, stressi, palautuminen, hyvinvointi
Other note
Citation