Vaahtolasimurskeen tiivistyminen tierakenteessa

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Insinööritieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2020-10-19
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Master's Programme in Geoengineering (GEO)
Language
fi
Pages
66+4
Series
Abstract
Tämä diplomityö on tehty Valtari Allianssissa Lahden eteläisen kehätien hankeosa 1B työmaalle. Suomessa vaahtolasimursketta ensimmäisenä aloitti valmistamaan Uusioaines Oy tuotenimellä Foamit vuonna 2011. Vaahtolasimurske on lasista tehtyä kevytkiviainesta, jota on rakentamisessa käytetty kevennys- ja eristemateriaalina. Vaahtolasimurske on ympäristöystävällinen materiaali, jota valmistetaan kierrätetystä lasista ja lisäaineista kuumentamalla uunissa hitaasti. Lopputuote on kevyt ja huokoinen, reakooltaan 10-60 mm murske, jota on tässä työssä käytetty teiden kevennysrakenteissa. Tutkimuksen päätavoitteena on löytää syitä heikkoihin tuloksiin kantavuusmittauksista. Syitä pyritään selvittämään kirjallisuuskatsauksella, erilaisin mittauksin ja koerakenteella. Työssä on seurattu rakentamisen aikana työmaalla vaahtolasimurskeen kantavuutta ja tiiveyttä tien kevennysrakenteissa. Työssä tutkittiin vaahtolasimurskerakenteita kolmella eri tutkimusmenetelmällä. Yhtenä menetelmänä käytettiin jatkuvan tiiveyden tarkkailua, joka seuraa rakenteen tiivistymistä. Toisessa menetelmässä on käytetty painumatankoja rakenteen kokoonpuristuvuuden mittaamiseen ja kolmantena menetelmänä käytettiin koerakennetta. Koerakenteesta seurattiin rakenteen kokoonpuristuvuuden lisäksi rakeisuutta. Tutkimustuloksista saatu tieto osittaa, että vaahtolaismurske murskautuu rakenteen tiivistämisen aikana sekä rakenteen käytön aikana. Lisäksi kevennysrakenteet kokoonpuristuivat suhteellisen lyhyen mittausjakson aikana vähän, noin 1-3 cm. Työs- sä esiin tulleiden kokemusten perusteella vaahtolasimurskerakenteet vaativat paljon enemmän tiivistämistä, kuin perinteinen murskerakenne. Heikot tulokset kantavuusmittaukista vaahtolaismurskerakenteen päältä heijastuivat myös jakavan ja kantavan kerroksen kantavuusarvoihin. Heikoista kantavuusarvoista huolimatta asfaltissa ei ole todettu urautumista tai muita pinnan vaurioita. Jatkossa vaahtolasimurskerakenteita tulisi seurata pitkäkestoisemmin, jotta rakenteen käyttäytymistä osattaisiin arvioida paremmin.

This master’s thesis has been made at main road No 12 Southern Ring Road of Lahti subproject 1B site for Valtari Alliance. In Finland Uusioaines Ltd. started manufacturing first foamed glass aggregate under the brand name Foamit in 2011. Foamed glass aggregate is a lightweight aggregate that is produced from glass and it can be used as lightening or insulation material. Foamed glass aggregate is an environmentally friendly material which is made from recycled glass and additives by heating slowly in an oven. The end product is a light and porous aggregate with a grain size of 10-60 mm. The product has been used in this project as foamed glass lightened embankment fills. The aim of this thesis was to find reasons for the low bearing capacity measurement values. A literature review, various measurements and test structure were used to find the reasons for the low values. In this thesis the bearing capacity and density on foamed glass lightened embankment fills during construction has been followed. In this thesis foam glass aggregate structures were studied using three di
Description
Supervisor
Korkiala-Tanttu, Leena
Thesis advisor
Asikainen, Niko
Keywords
vaahtolasimurske, Foamit, kevennysrakenne, kantavuus
Other note
Citation