Laivan propulsion säätöohjelmiston konfiguraation- ja elinkaarihallinta

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2008
Major/Subject
Systeemitekniikka
Mcode
AS-74
Degree programme
Language
fi
Pages
78
Series
Abstract
Tämän diplomityön tavoitteena oli yhtenäisen tavan ja toimintamallin luominen säätöohjelmiston konfiguraationhallinnalle laivan propulsiojärjestelmän toteuttavassa yrityksessä, sekä yleisten ohjelmistokehityksen elinkaarimallien tutkiminen ja soveltaminen propulsion säätöohjelmistokehityksen hallinnassa. Työssä esitellään laajasti ohjelmistojen konfiguraationhallintaa menetelmänä sekä ohjelmistotuotannossa käytettäviä elinkaarimalleja. Tämän teoreettisen viitekehyksen avulla pyritään kehittämään laivan säätöohjelmistokehityksen konfiguraation- ja elinkaarihallintaa. Lisäksi työssä kuvataan propulsion säätöohjelmiston toteutusta ja toteutuksen elinkaarta, sekä kuvataan säätöohjelmakehityksen nykytilaa ja sen ominaispiirteitä. Tutkimus osoitti konkreettisiksi konfiguraationhallinnan kehitysalueiksi propulsion säätöohjelman julkaisunhallinnan sekä versionumeroinnin ja muutoksenhallinnan parantamisen. Lisäksi säätöohjelmiston ja sen ohjelmistokomponenttien versioiden tallennus- ja arkistointikäytäntöjen kehittäminen koettiin olennaiseksi. Yleisesti käytettyjen versionhallintaohjelmien integrointi käytössä olevan sovelluskehitystyökalun kanssa ei ollut toteutettavissa, joten kehitysratkaisu perustuu ehdotetun muutoksenhallintaprosessin ja versiointikäytäntöjen omaksumiseen, joiden apuna voidaan käyttäa joitakin muutoksen- ja versionhallintaa helpottavia ohjelmia. Ehdotetut kehitystoimenpiteet, joista tärkein on kiinteän julkaisusyklin luominen propulsion säätöohjelmalle, yksinkertaistavat säätöohjelman version- ja muutoksenhallintaa, ja tekevät siitä suunnitelmallisempaa. Jos muutosten käsittely tehdään yhtenäisen prosessin mukaan, ohjelmistokehitys on mahdollisimman avointa ja läpinäkyvää, jolloin muutokset tulevat paremmin kaikkien sovelluskehitykseen liittyvien henkilöiden tietoon.
Description
Supervisor
Koivo, Heikki
Thesis advisor
Kajava, Mikko
Keywords
software configuration management, ohjelmistojen konfiguraationhallinta, software life cycle management, ohjelmiston elinkaarihallinta, ship's propulsion, laivan propulsio, propulsion control system, propulsion säätöjärjestelmä, propulsion control software, propulsion säätöohjelmisto
Other note
Citation