Energy efficiency analysis of residential electric end-uses: Based on statistical survey and hourly metered data

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Sähkötekniikan korkeakoulu | Master's thesis
Date
2010
Department
Major/Subject
Sähköverkot ja suurjännitetekniikka
Mcode
S-18
Degree programme
Language
en
Pages
[6] + 74 s.
Series
Abstract
Sitten vuoden 1995 etäluettavia sähköenergiamittareita on asennettu Suomeen. Kaukoluettavuus on mahdollista kaikilla asiakkailla vuonna 2013. Tarkemman laskutuksen lisäksi etäluettavamittaus luo mahdollisuuksia tarkempaan energiatehokkuusanalysointiin. Tässä diplomityössä käytetään etäluettavien mittareiden antamaa tietoa yhdessä kyselytutkimus aineiston kanssa arvioimaan tilastollisesti kohteiden tehokkuus ja sähköenergiansäästö mahdollisuuksia. Kaksi tietokantaa perustettiin aineistolle Kajaanista, Savosta ja Vantaalta. Toinen oli kyselytiedoille, ja toinen tuntimittausaineistolle. Tietokantaohjelmistona käytettiin MySQL 5.1 ja tietojen analysointiin käytettiin MATLAB ja Excel-ohjelmistoja. Jotta pystyttiin saamaan tarpeeksi asuntoja verrokkiryhmiin, valitut ryhmät keskittyvät suurempiin asuntoihin. Minimimäärä asuntoja ryhmässä oli kuusi. Analyysin tueksi suoritettiin teoreettisia laskuja sekä pohdintoja tulokseen vaikuttavista tekijöistä. Olennaisiin tuloksiin on tehty virhe-analyysi tukemaan tulosten selkeää tulkitsemista. Tämän työ tuloksia käytetään web-pohjaisessa energiansäästölaskurissa ja arvioissa kotitalouden kokonaiskulutukseen vaikuttavien tekijöiden vaikutuksesta sekä niiden keskinäisistä suhteista. Sähköyhtiöt voivat käyttää työn luomaa rakennetta lähtökohtanaan rakentaessaan etäluettavien mittarien pohjalta seurantatyökaluja ja energiatehokkuusanalyyseja kotitalouksille.

Since 1995 Automatic Meter Reading (AMR) technology has been installed in Finland creating third party (monitoring and research) access for all customers. By the end of 2013 at the latest, almost all electric consumption will he measured hourly. Beyond billing facilitation AMR meters have provided a great deal of opportunity for energy efficiency analysis. This thesis uses data from AMR meters and statistical data collected from questionnaire to evaluate efficiency and energy saving factors. Two databases were established for statistical and hourly power consumption data from Kajaani, Savo and Vantaa area households. MySQL 5.1 was used for data storing and MATLAB and Excel were used for data analysis. Due to some information shortage and low number of households in a group formed for comparison, the results of the analysis are limited to the larger household consumptions. The minimum number of households in a group prepared for comparison is limited to six. Supportive theoretical calculations and comparative explanations are provided for relevant analysis results. For the majority consuming electric end-uses, error analysis is included to support clear interpretations of results. The results from this study are also used for an online balance sheet calculator which is expected to imply the combined effect of various electric end-uses on the whole consumption of households. Moreover, the explained procedure can he used as a reference for power companies and researchers to utilize hourly metered power consumptions for household load monitoring and efficiency analysis.
Description
Supervisor
Lehtonen, Matti
Thesis advisor
Ahola, Anssi
Keywords
energy efficiency, residential electricity consumption, hourly power, AMR, heat pump, heating, ventilation, energiatehokkuus, kotitalouskulutus, tuntiteho, AMR, lämpöpumppu, lämmitys, ilmanvaihto
Other note
Citation