IAS 40 -standardin käyvän arvon mallin soveltaminen Euroopan kiinteistösijoitusyhtiöissä nousu- ja laskukaudella

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Economics | Master's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2010
Major/Subject
Accounting
Laskentatoimi
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
81
Series
Abstract
Tutkimukseni tavoitteena oli tutkia, soveltavatko eurooppalaiset kiinteistösijoitusyritykset IAS 40 Sijoituskiinteistöt -standardin käyvän arvon mallia johdonmukaisesti nousu- ja laskukaudella. Tutkimuksen teoreettisessa osassa käytiin läpi empiiriseen tutkimukseen liittyvää IFRS-standardien sijoituskiinteistöjen sääntelyä sekä käsiteltiin käyvän arvon määritelmiä ja sen saamaa kritiikkiä. Tutkimuksessa käytettiin lähteenä sijoituskiinteistöjä koskevia standardeja sekä käypään arvoon liittyviä ulkomaista lähdekirjallisuutta ja kansainvälisiä säännöstöjä. Aineistona käytettiin yritysten tilinpäätöksistä kerättyjä tietoja sijoituskiinteistöjen käyvän arvon muutoksista ajanjaksona 2006-2008. Aineiston perusteella tutkittiin yritysten raportoimien sijoituskiinteistöjen käyvän arvon muutoksia vuosina 2006-2008 ja verrattiin näitä kyseisen maan kiinteistöjen hinnan muutoksiin. Tutkimuksessa tarkasteltiin arvonalennusten ja arvonkorotusten tasapainoa nousu- ja laskukausina sekä pyrittiin löytämään yhtäläisyyksiä ja eroavaisuuksia tutkimuksessa mukana olevien eri maiden välillä. Koko aineiston tulosten perusteella vaikuttaisi siltä, että Euroopan kiinteistösijoitusyritykset ovat noudattaneet IAS 40 -standardia johdonmukaisesti nousu- ja laskukaudella. Tulokset eivät antaneet viitteitä sijoituskiinteistöjen käyvän arvon arvonalennusten kirjaamisen välttelemistä, vaan pikemminkin aineiston yritykset vaikuttivat raportoineen sijoituskiinteistöjen realisoitumattomia tappioita voittoja herkemmin.
Description
Keywords
Käypä arvo, Sijoituskiinteistö, IAS 40, IFRS-standardit
Other note
Citation