Integrating computational planting design to the landscape design process

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
Date
2021
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
en
Pages
124+6
Series
Abstract
As urbanization continues, there is an ever-growing need to support biodiversity in the urban areas with solutions that provide high functionality with low maintenance requirements. Naturalistic planting design principles provide the means to design ecologically informed planting areas with high aesthetical values. The complexity of the naturalistic plantings, with multi-layered vegetation and diverse planting principles, is the key to enhancing biodiversity in the urban environment. However, from the planting design's workflow perspective, the complexity has brought up the request for more informed sketching and decision-making tools. This thesis explores how the integration of computational planting design can promote the biodiversity of the herbaceous planting design. Through Grasshopper, a visual algorithm editor software plugin for the Rhinoceros, the aim is to explore how computational planting de-sign could be implemented as part of the design workflow's early stages. This thesis aims to identify how computational design, ecology, and naturalistic planting design discuss complexity and patterns and how these are all related to biodiversity. The thesis consists of four parts. The theoretical part discusses relevant literature and case studies to comprehend how computational design, data, and computational planting design are connected to biodiversity. In addition, biodiversity, ecology, naturalistic planting, and their patterns were discussed. The aim is to explain why computational design is relevant when biodiversity loss is considered. The second part examines the current planting design work-flow and identifies the factors related to plant placement and its principles from an ecological perspective. The third practical part presents the author's process to implement the computational design into sketching workflow and aims to identify design strategies for plant placement and area divisions. In conclusion, it can be conducted that computational planting design will improve biodiversity in the early phases of the planting design workflow. The computational planting design will provide explorative and iterative planting design possibilities, especially in the sketching phase. The computational design will ease the design process and increase the manageability of diverse, species-rich, complex plantings. Moreover, as analysis and information will be included as part of the design process, this will enable up-to-date analysis and informed decision-making towards a more resilient future.

Kaupungistumisen jatkuessa luonnon monimuotoisuuden tukemisen merkitys on korostunut entisestään. Urbaaneille kaupunkialueille on tarve suunnitella istutusalueita, jotka tarjoavat toiminnoiltaan monipuolisia ratkaisuja matalla huoltotarpeella. Dynaamisen kasvillisuussuunnittelun lähtökohdat tarjoavat keinoja vastata ekologisiin ja esteettisiin tarpeisiin. Kuten tutkimustieto on todistanut, istutusalueiden monimuotoisuus nähdään toimintakykyisten ja resilienttien istutusalueiden edellytyksenä. Tämä kehityskulku kuitenkin nostaa istutussuunnittelun näkökulmasta tarpeen kehittää istutusalueiden luonnostelun ja päätöksenteon työkaluja. Tämä diplomityö tarkastelee miten algoritminen istutussuunnittelu voi edistää ruohovartisten istutusten suunnittelua ja luonnostelua. Tarkoituksena on tarkastella visuaalisen algoritmieditorin, Grasshopperin avulla, miten algoritminen istutussuunnittelu voitaisiin sisällyttää osaksi luonnosteluvaihetta. Diplomityön tavoitteena on tunnistaa ja määritellä, miten algoritminen suunnittelu, ekologia, ja dynaaminen kasvillisuussuunnittelu tarkastelevat luonnon ja algoritmisen suunnittelun kuvioita, toistuvuutta, monitahoisuutta, ja tapahtumia, ja näiden liittymäpintaa luonnon monimuotoisuuteen. Tämä diplomityö koostuu neljästä osasta. Teoreettisessa osassa tarkastellaan ajankohtaista kirjallisuutta ja tapaustutkimuksia aihepiiriin liittyen. Tavoitteena on tarkastella algoritmista suunnittelua, tietojen käsittelyä, ja algoritmista istutussuunnittelua. Lisäksi pohditaan luonnon monimuotoisuutta, ekologiaa, ja dynaamista kasvillisuussuunnittelua ekologian puitteissa, ja erityisesti keskitytään näiden osa-alueiden muodostamiin kasvikuvioihin ja istutusperiaatteisiin. Toisessa osassa arvioidaan istutussuunnittelun nykyisiä käytäntöjä ja työnkulkua ja määritellään ja tunnistetaan kasvien sijoitteluun vaikuttavia tekijöitä. Kolmas osa esittelee työntekijän Grasshopper tarkasteluja algoritmisen istutussuunnittelun integroimisesta osaksi suunnittelun luonnosteluvaihetta keskittyen kasvien sijoitteluun ja istutusalueiden rajauksiin. Yhteenvetona voidaan todeta, että algoritminen istutussuunnittelun sisällyttäminen osaksi istutussuunnittelun luonnosteluvaihetta edistää luonnon monimuotoisuutta ja istutusalueiden kerroksellisuutta. Algoritminen istutussuunnittelu tarjoaa erityisesti mahdollisuuksia luonnosvaihtoehtojen iteratiiviseen tarkasteluun. Näin ollen algoritminen istutussuunnittelu kehittää suunnitteluprosessia ja edistää monimuotoisten, lajirikkaiden istutusalueiden suunnittelua. Lisäksi analyysin ja tiedon ajankohtainen tarkastelu takaa tietoon perustuvan päätöksen teon osana kestävää tulevaisuutta.
Description
Supervisor
Fricker, Pia
Thesis advisor
Piskorec, Luka
Keywords
computational planting design, Grasshopper, biodiversity, ecology, pattern, naturalistic planting design
Other note
Citation