Magnetic forces as a source of the noise in squirrel cage induction motor

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1998
Major/Subject
Sähkömekaniikka
Mcode
S-17
Degree programme
Language
fi
Pages
87
Series
Abstract
Oikosulkukoneen ääni voidaan jakaa äänen syntytavan mukaan kolmeen osaan: aerodynaamiseen, mekaaniseen ja magneettiseen. Tässä työssä käsitellään oikosulkukoneen magneettista ääntä. Magneettinen ääni syntyy, kun ilmavälissä vaikuttavan magneettivuontiheyden aiheuttaman radiaalivoiman taajuus ja muoto ovat lähellä koneen rakenteen ominaistaajuuksia. Näin amplitudiltaan pienikin voima voi aiheuttaa haitallista melua. Tilanne voidaan välttää, jos tutkitaan etukäteen, ettei magneettisten voimien taajuudet ole samoja kuin rakenteen ominaistaajuudet. Työssä esitetään radiaalivoimien syntyminen kirjallisuustutkimuksen perusteella ja käydään läpi oikosulkukoneiden melun mittaamisen menetelmiä. Oikosulkukoneen ilmavälin painespektri määritetään elementtimenetelmällä. Tämän perusteella saatiin laskettua radiaalivoiman taajuudet, jotka voivat toimia magneettisen melun herätteinä. Laskettuja herätteitä verrattiin mitattuun ja meluun ja todettiin, että lähes kaikille mitatuille melupiikeille löytyi laskettu heräte. Tutkittiin joukkoa oikosulkukoneita, joiden suoritusarvot vaihtelivat. Näille suoritettujen melumittausten perusteella tehtiin tilastollinen analyysi. Analyysin perusteella esitetään yhtälö, jonka perusteella annetut kriteerit täyttävän oikosulkukoneen äänipainetaso voidaan arvioida suunnittelutietojen perusteella.
Description
Supervisor
Jokinen, Tapani
Thesis advisor
Suontausta, Antti
Keywords
oikosulkukone, magneettiset voimat, radiaalivoimat, melu, melun mittaaminen, tilastollinen analyysi, elementtimenetelmä, FEM
Other note
Citation