Graafisen alan yritysten keskinäiseen vertailuun soveltuvan tasapainotetun mittariston määrittely ja arviointi

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2003
Major/Subject
Viestintätekniikka
Mcode
AS-75
Degree programme
Language
fi
Pages
66+11
Series
Abstract
Tämä diplomityö on osa kaksivuotista benchmarking projektia. Projekti on suunnattu pienille ja keskisuurille arkkioffset , heatset ja sanomalehtipainoille. Tarkoituksena oli selvittää alalle ominaisia suorituskyvyn tunnuslukuja sekä benchmarkingin käytön nykytilaa ja tulevaisuuden tavoitteita. Yrityksen suorituskyvyn määrittämisessä tarvitaan asiakasrajapinnan ja prosessien toimivuutta sekä henkilöstöä koskevia mittareita ennakoimaan taloudellisessa tilanteessa tapahtuvia muutoksia. Diplomityössä rakennettiin Kaplanin ja Nortonin tasapainotetun mittariston malliin pohjautuva tunnuslukumittaristo yhteistyössä yhteistyökumppaneiden sekä pilottiyritysten kanssa ja testattiin sen toimivuutta käytännössä. Tunnuslukujen käyttöä graafisella alalla yleisesti selvitettiin myös tunnuslukukyselyn avulla. Tunnuslukujen laskentataulukon käyttökokemuksia käsitelleen haastattelun perusteella tasapainotetun mittariston rakentaminen onnistui hyvin. Yritysten mielestä mittariston rakenne oli selkeä ja valitut neljä näkökulmaa sopivat graafisen alan yrityksille. Syöttötietojen määritelmiä mittaristossa pidettiin pääsääntöisesti selkeinä eikä niissä esiintynyt paljoakaan tulkinnan varaa, mikä oli edellytyksenä yritysten keskeiselle benchmarkingille. Markkinoilla tapahtuvien nopeiden muutosten keskellä ja kilpailun kiristyessä yrityksen on tiedettävä mihin itse sijoittuu. Benchmarking on yksi tehokas tapa suhteuttaa oma yritys muihin yrityksiin ja löytää tätä kautta oman toiminnan avaintekijät. Projektissa yritysten suorituskykyä kuvaavat tiedot kootaan benchmarking tietokantaan, joka mahdollistaa yritysten keskinäisen vertailun. Tulevaisuudessa tietokantaa kehitetään sekä laajennetaan pohjoismaiseen käyttöön tarpeen mukaan.
Description
Supervisor
Oittinen, Pirkko
Thesis advisor
Kuusisto, Olli
Keywords
key figure, tunnusluku, balanced scorecard, tasapainotettu mittaristo, benchmarking, benchmarking
Other note
Citation