Use of calculation programs for crane design

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2006
Major/Subject
Koneensuunnitteluoppi
Mcode
Kon-41
Degree programme
Language
fi
Pages
81
Series
Abstract
Työssä tutkittiin suunnittelijoiden käytössä olevia laskentaohjelmia ja laskelmia. Nosturisuunnittelu pohjautuu laskelmiin, joiden avulla mitoitetaan nostureiden teräsrakenteet ja koneistokomponentit. Laskelmissa tarkastellaan nosturin rakenteiden ja koneistojen kokemia kuormituksia eri käyttötilanteissa. Työ liittyi läheisesti yrityksen sisällä tapahtuneeseen organisaatiomuutokseen, missä kaksi aikaisemmin erillistä yksikköä yhdistyivät yhdeksi yksiköksi. Eri yksiköissä käytetyt laskelmat ja ohjelmat kerättiin yhteen ja niiden tilaa tutkittiin, minkä perusteella laadittiin kehittämistoimenpiteet laskelmien edelleen kehittämiseksi mm. dokumentoinnin ja suojauksien osalta. Tietylle joukolle laskelmia myös suoritettiin tarvittavat kehittämistoimenpiteet. Samassa yhteydessä suoritettiin valinta kaikkien suunnittelijoiden käyttöön parhaiten soveltuvasta ohjelmistosta, jonka avulla nosturilaskelmien suorittaminen olisi mahdollisimman tehokasta ja laskelmat luotettavia sekä kaikkien käytettävissä. Ohjelmiston valintaa varten laadittiin vaatimuslista, jonka jokainen valintakriteeri pisteytettiin. Parhaan pistemäärän saavuttanut ohjelmisto täytti asetetut vaatimukset parhaiten. Käyttötarkoitukseen parhaiten soveltuvaksi ohjelmistoksi valittiin Microsoft Office Excel - taulukkolaskentaohjelmisto. Lisäksi tutkittiin eri standardeista aiheutuvia muutoksia laskelmien suorittamisessa. Entistä tarkemmat ja yksityiskohtaisemmat tarkastelut tekevät myös laskelmista entistä laajempia ja moniulotteisempia.
Description
Supervisor
Ekman, Kalevi
Thesis advisor
Mäenpääk, Kai
Keywords
Other note
Citation