Sijoitusinformaatio kiinteistösijoitusyhtiöiden vuosikertomuksissa

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1998
Major/Subject
Kiinteistöoppi
Mcode
Maa-20
Degree programme
Language
fi
Pages
99
Series
Abstract
Työssä selvitetään kiinteistösijoitusyhtiöiden vuosikertomuksissa julkaistava, sijoittajan kannalta tarpeellinen informaatio. Apuna käytetään kirjallisuustutkimusta, asiantuntijoiden haastatteluja sekä ruotsalaisten ja suomalaisten kiinteistösijoitusyhtiöiden vuosikertomusten sisällön tarkastelua. Tutkimuksen päätarkoitus on suomalaisten yhtiöiden vuosikertomusten informaatiotason parantaminen. Vuosikertomuksen on katsottu olevan erittäin tärkeä informaationlähde sekä sijoittajille että sijoittajia tukeville tahoille, joita ovat mm. sijoitusanalyytikot. Vuosikertomuksen on tarkoitus antaa yhtiöstä ja sen toiminnasta perusinformaatiota, jota sijoittaja voi vuoden aikana vertailla uuteen julkaistuun informaatioon. Yhtiöille vuosikertomus onkin tehokas sijoittajaviestinnän väline, mutta samalla se on yhtiön tärkein esite. Suomalaiset kiinteistösijoitusyhtiöt eivät ole viime vuosina kiinnostaneet sijoittajia. Tämä on osaltaan johtunut yhtiöiden toiminnan huonosta tuotosta, mutta syitä voi myös etsiä sijoittajaviestinnästä. Tutkimusten mukaan kiinteistösijoitusyhtiöt ovat olleet Helsingin Arvopaperipörssin huonoimpia sijoittajaviestijöitä. Samalla niiden vuosikertomukset ovat olleet heikkotasoisia. Vastaavasti Ruotsissa kiinteistösijoitusyhtiöiden vuosikertomukset ovat olleet jo muutamia vuosia Euroopan parhaita, joten suomalaiset yhtiöt voisivat käyttää niitä benchmarkina omille vuosikertomuksilleen. Verrattuna ruotsalaisiin vuosikertomuksiin puutteet suomalaisissa ovat laaja-alaisia. Lähes kaikissa vuosikertomuksissa esiintyvissä aihealueissa suomalaisten avoimuus on ruotsalaisia huomattavasti pienempi. Huomattavimpina eroina ovat kiinteistösalkuista annettavat tiedot, riskien käsittely sekä kiinteistöjen arviointiin liittyvät tiedot. Puutteita esiintyy myös markkinoiden kuvaamisessa ja rahoitusinformaatiossa. Sijoittajalle nämä tiedot ovat kuitenkin oleellista informaatiota sijoituspäätöksen perustaksi. Tästä syystä jokaisen kiinteistösijoitusyhtiön tulisi käsitellä näitä aihealueita kattavasti vuosikertomuksissaan. Yhtiön läpinäkyvyys ja avoimuus tulevat tulevaisuudessa olemaan tärkeä tekijä sijoituspäätöksiä tehtäessä. Sijoittajan kannalta läpinäkyvä yhtiö on riskiprofiililtaan pienempi, jolloin myös kynnys sijoittamiseen on matalampi. Suomalaisten kiinteistösijoitusyhtiöiden onkin aika panostaa sijoittajaviestintäänsä ja sen mukana vuosikertomustensa informaation määrään ja laatuun.
Description
Supervisor
Viitanen, Kauko
Keywords
kiinteistömarkkinat, sijoitusinformaatio, vuosikertomus, sijoittajaviestintä, kiinteistöarvopaperit, kiinteistösijoitusyhtiö
Other note
Citation