Blockchains as economies: How the design of the blockchain affects the economies formed on the network.

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Perustieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2023-05-17
Department
Major/Subject
Strategy
Mcode
SCI3109
Degree programme
Master’s Programme in Industrial Engineering and Management
Language
en
Pages
104+14
Series
Abstract
Currently, little extant literature explores the performance and user experience of blockchains, decentralized models of sharing economy and financial structure of blockchains and blockchain-enabled businesses. Thus, the purpose of this thesis is to analyze the available blockchain transaction data and understand the technical characteristics of blockchain which affect user activity, market segmentation, and user financial behavior. Further, this thesis aims to answer the following research question: How the design of the blockchain affects the economies formed on the network? This thesis takes three perspectives to approach the question: blockchain technical design architecture relationship to user activity, what type of businesses are present in which blockchains and financial user behavior. In each of the cases blockchain transaction data between 5.12.2022–3.1.2023 is utilized. Data collected of blockchains, and decentralized applications are then analyzed using descriptive analytics, varying linear models and chi-squared tests. The findings showed that blockchain technical design architecture has a significant impact on user activity. Additionally, the study found that the technical design of a blockchain can impact the number of smart contracts per business segment. Finally, the research found a significant relationship between financial user behavior and blockchain technical design architecture in two use case analyses. This thesis contributes to the identified gap in literature related to performance, user experience, decentralized sharing economies, and business model representation by cryptographic assets and establishes a novel connection between blockchain trilemma and transaction cost theory through the lens of trust. Additionally, this thesis provides insights into the impact of blockchain characteristics on user behavior, activity, and market composition, enabling entrepreneurs to anticipate which solutions are suitable for which markets. Moreover, the thesis equips market research analysts, data providers, and analytics-focused institutions with tools to allocate resources.

Tällä hetkellä vain pieni osa olemassa olevaa kirjallisuutta tutkii lohkoketjujen suorituskykyä ja käyttökokemusta, jakamistalouden hajautettuja malleja sekä lohkoketjujen ja hajautettujen yritysten rahoitusrakennetta. Tämän diplomityön tarkoituksena on analysoida saatavilla olevaa lohkoketjutransaktiotietoa ja ymmärtää miten lohkoketjun tekniset ominaisuudet vaikuttavat käyttäjien aktiivisuuteen, markkinasegmentaatioon ja käyttäjien taloudellisiin päätöksiin. Lisäksi tämän opinnäytetyön tavoitteena on vastata seuraavaan tutkimuskysymykseen: Miten lohkoketjun rakenne vaikuttaa lohkoketjuverkkoon muodostuviin talouksiin? Tässä opinnäytetyössä tarkastellaan kysymystä kolmesta näkökulmasta: lohkoketjun teknisen suunnitteluarkkitehtuurin vaikutus käyttäjän toimintaan, mitä yrityskategorioita esiintyy eri lohkoketjuissa, sekä taloudellinen käyttäjien käyttäytyminen. Kussakin tapauksessa hyödynnetään lohkoketjutransaktiodataa 5.12.2022–3.1.2023 väliseltä ajalta. Lohkoketjuista ja hajautetuista sovelluksista kerätyt tiedot analysoidaan ensin deskriptiivisen analytiikan keinoin, jonka jälkeen tulokset todistetaan lineaariregressiota ja chi-square testejä käyttäen. Tulokset osoittivat, että lohkoketjun teknisellä arkkitehtuurilla on merkittävä vaikutus käyttäjien aktiivisuuteen. Lisäksi tutkimuksessa havaittiin, että lohkoketjun tekninen rakenne vaikuttaa älysopimusten jakautumiseen liiketoimintasegmentteihin. Lopuksi tutkimuksessa havaittiin merkittävä yhteys käyttäjien taloudellisen käyttäytymisen ja lohkoketjun teknisen suunnitteluarkkitehtuurin välillä kahdessa käyttötapausanalyysissä. Tämä diplomityö täyttää aiemmin havaittua lohkoketjujen suorituskykyyn, käyttäjäkokemukseen, hajautettuihin jakamistalouksiin ja liiketoimintamallien esittämiseen kryptografisilla resursseilla liittyvää aukkoa. Lisäksi työ luo uudenlaisen yhteyden lohkoketjutrilemman ja transaktiokustannusteorian välille. Tulokset käyttäjien aktiivisuudesta, markkinoiden jakautumisesta, ja käyttäjien taloudellisestä käyttäytymisestä auttavat yrittäjiä ennakoimaan, mitkä ratkaisut sopivat parhaiten eri markkinoille. Lisäksi diplomityö tarjoaa työkaluja resurssien allokointiin markkinatutkimuksessa ja analytiikkaan keskittyville toimijoille.
Description
Supervisor
Seppälä, Timo
Thesis advisor
Tapper, Aleksis
Keywords
blockchain design, blockchain analytics, DApps, blockchain economy
Other note
Citation