Vartiosaari - uusi kaupunginosa?

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
P1 Ark A folio
Date
2015
Department
Major/Subject
Kaupunkisuunnittelu
Mcode
A-36
Degree programme
Arkkitehtuuri
Language
fi
Pages
107+6
Series
Abstract
Itä-Helsingissä sijaitseva noin 80 hehtaarin suuruinen Vartiosaari on pitkälti luonnontilaisena säilynyt huvilasaari, jossa on merkittäviä kulttuurihistoriallisia ja luontoarvoja. Saarella sijaitsee noin 50 huvilaa, joista lukuisat ovat rakennushistoriallisesti arvokkaita. Lisäksi valtaosa saaren maa-alasta on luontoarvoiltaan arvokasta. Saaren rakentaminen on tullut ajankohtaiseksi Helsinkiin kohdistuvien valtavien väestönkasvupaineiden vuoksi. Helsingin väkiluvun odotetaan kasvavan vuoteen 2050 mennessä noin 250000 uudella asukkaalla. Yksi kasvusuunnista on uuden Yleiskaava 2050 luonnoksen mukaan merellinen Itä-Helsinki, jonne kaupunki kaavailee saaristoraitiotieyhteyttä. Raideliikenneyhteyden toteutuessa sijoittuisi sen varrelle noin 100000 asukasta yhteyden kulkiessa Vuosaaresta Vartiosaaren kautta Laajasaloon ja Kruunusiltoja pitkin aina Helsingin keskustaan asti. Pikaraitiotieyhteys Vartiosaareen edellyttää noin 5000 asukkaan asukaspohjaa. Diplomityössä tehtyjen tarkastelujen pohjalta käy ilmi, että vain noin kolmannes saaren pinta-alasta voidaan ot-taa rakentamisen käyttöön, ja sekin tietyin reunaehdoin. Suunnitelman painopiste on löytää keinoja, joilla rakentamisen kuormitusta Vartiosaaren luontoon ja maisemaan voidaan vähentää asukkaiden viihtyvyydestä tinkimättä. Rakentaminen on tiivistä niillä alueilla, joilla ei ole rakentamiseen liittyviä reunaehtoja. Myös ilmastopoliittisesti on tärkeää, ettei uusi maankäyttö ole tuhlailevaa. Rakennuskanta vaihtelee saaren huvilaperinnettä jatkavista pienhuviloista, rivitaloihin, townhouseihin ja 4-8 -kerroksisiin kerrostaloihin. Uutta rakentamista on suunnitelmassa esitetty lähes 230000 k-m2. Rakentamisen ympäristövaikutusta kevennetään eri keinoin ja kohteesta riippuen. Esimerkiksi estetään rakentamisen aiheuttamat muutokset pintavesihydrologiassa tai vältetään rakentamasta korkeille lakialueille. Liikennemuodoissa tuetaan joukkoliikennettä sekä kannustetaan suosimaan kävelyä ja pyöräilyä tarjoamalla miellyttävät ja vaihtelevat kulkuyhteydet. Mahdollisuudet eri aktiviteetteihin ryhmittyvät pääreittien varrelle luoden tapahtumien sarjan. Suunnittelualue sisältää muun muassa sataman, rantakadun hiekkarantoineen, liikuntapuiston, kävelykadun, hulevesipuiston, maalaistorin ja kaupunkiviljelyalueen. Alueella on lisäksi kaksi päiväkotia, koulu, kulttuuritalo ja ravintola-, matkailu ja virkistyspalveluja.

Vartiosaari is an island the size of 80 hectares located in the Eastern Helsinki. It is a villa island almost in its natural stage, embedded with numerous historic and natural values. The island holds nearly 50 villas, among which many have historic value. Most of the land area on the island has natural values. Construction of the island has become current due the dramatic population growth expected to take place in Helsinki in the next upcoming decades. Helsinki is expected to have 250000 new citizens in the half of this century. One of the directions Helsinki wants to expand is the Eastern archipelago. That is where the city is preparing a light rail connection. If the light rail would take place there would be around 100000 inhabitants living by its way from Vuosaari via Vartiosaari and Laajasalo and Kruunusillat all the way to the Helsinki city center. The light rail connection requires at least 5000 residents in Vartiosaari. The analysis made in this Master´s thesis shows that only a third of the surface area on the island is suitable for construction. Most of that area has certain restrictions. The focus of this plan is to find ways to reduce the environmental impact on the nature and the landscape in Vartiosaari caused by the construction. The development is efficient in areas where there are no natural or cultural values. Also in the terms of climate politics it is important that building new areas is not wasteful. Buildings vary from small villas to rowhouses and townhouses to all the way to 4-8-storey high apartment building. The plan will have nearly 230000m2 of new housing and services on this area. The environmental impact of the development is reduced with different means depending on the site. For example the deviations in surface water hydrology are prevented in certain areas or building on the hilltops is prohibited. Public transport is supported and people are encouraged to walk or use the bicycle by offering pleasant and variant routes. Possibilities for different activities take place along the main routes forming a series of events. The plan contains among other things a harbor, a promenade with a beach, a sports park, leading to a mall, a storm water management park, farmer´s market and a site for urban agriculture. The site also holds two kindergartens, a school, a culture house, restaurant and tourism and recreational services.
Description
Supervisor
Harris, Trevor
Thesis advisor
Hewidy, Hossam
Keywords
kaupunkisuunnittelu, ympäristövaikutus, maisema, Vartiosaari
Other note
Citation