Office choice criteria in Finland - A comparison between green and standard building occupiers

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Engineering | Master's thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2012
Major/Subject
Kiinteistöoppi
Mcode
Maa-20
Degree programme
Language
en
Pages
(5) + 58 s. + liitt. 5
Series
Abstract
This thesis identifies why companies occupy green offices in Finland by studying whether differences exist between green and standard office choice criteria. The study consists of a literature review and an empirical study. The previous research suggests that potential benefits of green offices to occupiers are significant. Furthermore, previous relocation research indicates that offices are chosen mainly due to location, accessibility, and building and surroundings characteristics. The empirical part of this thesis investigates office choice criteria in Finland by comparing expectations and experiences between companies accommodating green and standard office buildings. The empirical study is based on an Internet questionnaire conducted in Finland in March 2012. The surveys identify key push and pull factors that affected a relocation decision, and key drivers to consider environmental aspects. Furthermore, the strategic importance of an office to occupiers at the time of a decision to relocate is investigated. This study has found that traditional office choice criteria still dominate in the Finnish market. Furthermore, the findings indicate that both green and standard building occupiers chose their premises according to relatively similar criteria. In general, environmental aspects as well as energy and operation matters were considered least important. The companies that took part in this survey highly appreciated indoor space related characteristics. Even though the firms do not seem to ask for environmental friendly features, they seem to understand the importance of indoor environment quality to business performance to some extent. Significant portion of the companies seem to recognize potential benefits of going green over legal liabilities as a driving force. Nevertheless, the companies still do not completely acknowledge the effect of premises on staff absenteeism and turnover despite the fact that a connection between employee motivation, productivity, firm's public image, and workplace was recognized.

Tämä diplomityö selvittää, miksi yritykset toimivat vihreissä toimistoissa Suomessa tutkimalla onko vihreiden ja tavanomaisten toimistojen valintakriteereissä eroja. Tutkimus koostuu kirjallisuuskatsauksesta ja empiirisestä osiosta. Aiempi tutkimus viittaa siihen, että vihreiden toimistojen mahdollistamat hyödyt ovat merkittäviä tiloissa toimiville yrityksille. Aiempi tutkimus osoittaa lisäksi, että toimistot valitaan pääasiassa sijainnin, saavutettavuuden ja rakennukseen sekä ympäristöön liittyvien tekijöiden perusteella. Tutkimuksen empiirinen osio selvittää syitä, miksi Suomen vihreissä toimistoissa toimitaan vertaamalla vihreissä tiloissa ja tavanomaisissa tiloissa toimivien yritysten odotuksia ja kokemuksia. Empiirinen tutkimus perustuu internet-kyselyyn, joka toteutettiin Suomessa maaliskuussa 2012. Tutkimus tunnistaa olennaiset tekijät, jotka vaikuttivat muuttopäätöksiin, sekä tekijät, jotka ajavat yrityksiä huomioimaan ympäristönäkökulmia. Lisäksi toimiston strategista merkitystä yritykselle tutkitaan. Tässä diplomityössä on havaittu, että tavanomaiset toimistonvalintakriteerit dominoivat yhä Suomen markkinoilla. Tulokset viittaavat lisäksi siihen, että sekä vihreissä tiloissa että peruskohteissa toimivat yritykset valitsivat toimitilansa verraten samoihin kriteereihin perustuen. Yleisesti ottaen ympäristö- ja energianäkökulmat sekä operatiiviset tekijät koettiin vähiten tärkeiksi. Tutkimukseen osallistuneet yritykset arvostivat sisätiloihin liittyviä ominaisuuksia merkittävästi. Vaikka vastaajat eivät näytä toivovan ympäristöystävällisiä ominaisuuksia tiloilta, he vaikuttavat silti jossain määrin ymmärtävän sisäympäristön laatutekijöiden merkityksen liiketoiminnalle. Suuri osa yrityksistä näyttää tunnistavan vihreyden potentiaaliset hyödyt sen sijaan, että ympäristönäkökulmien huomioiminen perustuisi vain laillisiin velvoitteisiin. Yritykset eivät kuitenkaan täysin tiedosta tilojen vaikutusta henkilökunnan poissaoloihin ja vaihtuvuuteen siitä huolimatta, että yhteys työntekijöiden motivaation, tuottavuuden, yrityksen julkisen imagon ja työympäristön välillä tunnistettiin.
Description
Supervisor
Junnila, Seppo
Thesis advisor
Jylhä, Tuuli
Rothe, Peggie
Keywords
green office, vihreä toimisto, green building, vihreä rakennus, relocation, muutto, workplace, työympäristö, sustainability, kestävyys
Other note
Citation